Kūrybiškas kelias į verslumą

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Projekto pradžia: 2011-08-05         Projekto pabaiga: 2012-11-15
Bendra projekto vertė:
75 424,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
73 107,33 €
Projektui išmokėta lėšų:
72 984,75 €
Iš jo ES dalis:
64 110,65 €
Iš jo ES dalis:
64 003,16 €

Europos Sąjungos direktyviniai dokumentai iškelia verslumo ugdymą kaip naują papildomą uždavinį švietimui. Kultūros ir kūrybinis sektorius vystosi sparčiau nei kitos ūkio šakos. Todėl didėja specialistų poreikis šiame sektoriuje. Sudarydami sąlygas mokytis verslumo nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus, integruojant jį į dailės ir technologijų ugdymą, atliepsime šiandienos poreikius. Projekto „Naujos galimybės Vilniaus pedagogų profesinės kompetencijos plėtrai” kiekybinio tyrimo duomenų analizė atskleidė tendenciją, jog mokytojai nepasirengę verslumo ugdymo procesui ir tam skiria mažai dėmėsio. Todėl iškyla mokytojų ir moksleivių tobulinimo(si) verslumo srityje būtinybė. Projektu siekiame taikant aktyvius mokymo metodus kelti pradinių klasių mokytojų kvalifikaciją ir sukurti verslumo ugdymo metodinę priemonę pradinių klasių dailės ir technologijų pamokoms, kas užtikrintų mokytojams verslumo kompetencijų įgyjimą, profesinį pasirengimą ugdyti verslumą bei tinkamos mokymo(si) medžiagos sukūrimą. Be Europos Sąjungos Socialinio fondo paramos šį tikslą per pakankamai trumpą laiką įgyvendinti neįmanoma. Projekte bus parengta mokymo priemonė, kurią sudarys leidinys „Integruotas verslumo ugdymas dailės ir technologijų pamokose pradinėse klasėse“, metodinės rekomendacijos ir CD. Metodinę priemonę bus pasiūlyta taikyti Lietuvos mokyklose. Projekto rezultatai padės pagerinti verslumo ugdymo mokyklose kokybę.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-05-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto