Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę projektas (toliau - Projektas)

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VšĮ "Versli Lietuva"
Projekto pradžia: 2011-09-01         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
2 440 832,95 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 440 832,95 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 282 125,63 €
Iš jo ES dalis:
2 074 708,01 €
Iš jo ES dalis:
1 939 806,79 €

Projekto tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas el.administracines paslaugas dėl verslo, teikiamas valstybės ir savivaldybių institucijų (VI ir SI). 2009 m. gruodžio 28 d. visoje ES įsigaliojo Paslaugų direktyva, kuria siekiama sukurti teisinį pagrindą laisvam paslaugų judėjimui bei sukurti ES paslaugų vidaus rinką. Valstybės narės yra įpareigotos užtikrinti, kad paslaugų teikėjai galėtų atlikti visas procedūras ir formalumus, kurie būtini siekiant vykdyti paslaugų teikimo veiklą, nuotoliniu būdu ir el.priemonėmis. Tikslui pasiekti, į el.erdvę bus perkeltos 29 VI teikiamų paslaugų, sukonstruoti 23 tipinii SI teikiamų paslaugų, el. procesai, kurie bus įdiegti pilotinėse savivaldybėse, bei sukurtos el.prašymų formos 111 VI teikiamų paslaugų. Projekto pridėtinė vertė - Projekto rezultatai sudarys sąlygas: 1. Skatinti el.administracinių paslaugų naudojamumą, užtikrinant patogią ir lengvai pasiekiamą prieigą prie dalies (29) VI teikiamų paslaugų bei didžiosios dalies (23) SI teikiamų administracinių paslaugų dėl verslo (3 pilotinėse SI bus įgyvendinti technologiniai darbai, reikalingi perkeltų į el.erdvę paslaugų teikimui). 2. SI el.administracines paslaugas pritaikyti (tiražuoti) kitose (57) SI. 3. Ekonominės veiklos vykdytojams naudotis standartizuotomis ir optimizuotomis preliminariai 111 VI teikiamų administracinių paslaugų el.prašymų formomis. 4. Didinti valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos efektyvumą, trumpinant administracinių paslaugų teikimo trukmę.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninės valdžios paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-01-V-02
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-01-V-02-021
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto