II pakopos jungtinės studijų programos "Statinių ir jų aplinkos darni plėtra" rengimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-02-22         Projekto pabaiga: 2015-08-22
Bendra projekto vertė:
739 931,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
680 737,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
645 547,63 €
Iš jo ES dalis:
628 941,9 €
Iš jo ES dalis:
596 429,87 €

Siekiant pagerinti VGTU statybos inžinerijos studijų krypties absolventų išsilavinimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams, didinti studijų tarptautiškumą, būtina parengti inovatyvią jungtinio laipsnio studijų programą. Atlikus galimybių studiją nustatyta, kad statybos srityje dirbantiems specialistams trūksta žinių darnios plėtros srityje. Ši problema aktuali ne tik Lietuvoje, ES bei kitose šalyse, todėl planuojama kartu su prestižiniu Maskvos valstybiniu Lomonosovo universitetu (MVU), turinčiu didelę patirtį organizuojant studijas šioje srityje, parengti II pakopos jungtinę studijų programą „Statinių ir jų aplinkos darni plėtra“, ją akredituoti bei įgyvendinti. Planuojama organizuoti stažuotes ir seminarus, kurių metu dėstytojai kartu su užsienio šalių kolegomis tobulins pedagogines ir dalykines kompetencijas, įgis tarptautinės patirties. Šios veiklos užtikrins studijų programos atitikimą šiandienos ir perspektyviems rinkos poreikiams. Projekto tikslinės grupės yra studentai ir dėstytojai. Statybos sektorius – vienas svarbiausių ES ūkio sektorių, sukuriantis apie 10 proc. BVP ir 3–4 darbo vietas kituose susijusiuose sektoriuose. Nors darni statyba įvardijama kaip viena pagrindinių statybos plėtros krypčių ateityje, statybos sektoriaus darbuotojų supratimas šioje srityje yra menkas. Todėl aktualu rengti kvalifikuotus specialistus, kurie įgytų kompleksinių žinių statinių ir jų aplinkos darnios plėtros srityje ir gebėtų praktiškai jas taikyti darbo veikloje. Naujoje jungtinėje studijų programoje bus derinami skirtingų krypčių studijų dalykų tikslai ir turinys; diegiamos studijų turinio inovacijos, ypatingą dėmesį skiriant darnios plėtros principų įgyvendinimui statybos srityje, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius; taikomi studijų metodai, orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę. Programos absolventai taps konkurencingi ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje darbo rinkoje, pagerės jų įsidarbinimo galimybės.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-060
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto