Išmaniųjų technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas

Paramos priemonė
VP2-1.4-ŪM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Išmaniųjų technologijų asociacija
Projekto pradžia: 2012-04-01         Projekto pabaiga: 2014-11-14
Bendra projekto vertė:
117 533,6 €
Projektui skirtas finansavimas:
58 766,8 €
Projektui išmokėta lėšų:
57 458,82 €
Iš jo ES dalis:
58 766,8 €
Iš jo ES dalis:
57 458,82 €

Lietuvoje elektros įrangos gamybos, mašinų bei įrangos gamybos ir informacijos ir ryšių sektoriai turi stirpų potencialą, bet dėl itin smukusio vidaus vartojimo ženkliai sumažėjo šiuose sektoriuose veikiančių ūkio subjektų konkurencingumas. Įvertinant nepakankamą konkurencingumą bei atsigaunant tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių ekonomikoms, nurodytuose sektoriuose turi būti ieškoma naujų, iki šiol netaikytų arba mažai taikytų priemonių veikiančių ūkio subjektų bendro konkurencingumo didinimui. Dėl šios priežasties kaip labiausiai tinkamu sprendiniu įvardijama tokia efektyvi bendradarbiavimo forma kaip klasteris. Taigi, siekiant konsoliduoti minėtų sektorių dalyvių ir mokslo institucijų išteklius tarptautinio konkurencingumo didinimo tikslais, kuriamas Išmaniųjų technologijų klasteris. Siekiant didinti Išmaniųjų technologijų klasterio tarptautinį konkurencingumą, projekto metu numatoma sukurti palankią terpę tam, kad efektyviai būtų išnaudoti klasterio narių bendradarbiavimo metu sukurtos galimybės. Išmaniųjų technologijų klasterio tikslas yra pasiekti, kad šis taptų konkurencingu kūrėju ir diegėju išmaniųjų technologijų sprendimų srityje Rytų bei Centrinės Europos regione Projektui keliami šie uždaviniai kaip didinti klasterio tarptautinį konkurencingumą ir žinomumą, eksporto apimtis ir geografiją, klasterio narių MTTP potencialo panaudojimą bei nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo mastus; didinti klasterio narių skaičių, siekiant didinti santykinę MI dalį bendrame klasterio narių skaičiuje. Įgyvendinus projektą bus: padidintas klasterio narių skaičius, padidės bendra klasterio generuojama apyvarta ir eksportas, skiriamos didesnės lėšos inovacijoms. Pasiekius numatytus rezultatus, atitinkamai didės klasterio tarptautinis konkurencingumas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Inoklaster LT
Kvietimo numeris:VP2-1.4-ŪM-01-K-01
Projekto kodas:VP2-1.4-ŪM-01-K-01-018
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto