Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas, įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto pradžia: 2011-11-28         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
434 441,32 €
Projektui skirtas finansavimas:
434 441,32 €
Projektui išmokėta lėšų:
434 441,32 €
Iš jo ES dalis:
369 275,12 €
Iš jo ES dalis:
369 275,12 €

Lietuvos kraštovaizdis formavosi labai dinamiškai, su evoliucijos ir permainų laikotarpiais. Žemės dangos struktūros pokyčių 1975-2006 m. analizė, atlikta 2008 m. vykdant Kraštovaizdžio struktūros pokyčių probleminiuose arealuose vertinimą vietiniu lygiu, nustatė, kad per 1975–2006 m. laikotarpį pasikeitė net 17,4 procentai Lietuvos žemės dangos. Šių pokyčių detalesnė analizė parodė, kad Lietuvoje dominuojančių ekologinių–funkcinių kraštovaizdžio elementų įvairovės pusiausvyra per pastarajį laikotarpį buvo gerokai pažeista ir esama kraštovaizdžio įvairovė neatitinka tradiciškai turtingos ir dešimtmečius saugotos kraštovaizdžio įvairovės. Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" (toliau – Priemonė) patvirtintas valstybės projektų sąrašo Nr. 01 projektas (toliau – Projektas) prisidės prie kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo reglamentavimo plėtros ir Priemonės uždavinio – skatinti gamtos išteklių išsaugojimą – įgyvendinimo. Projekto tikslai ir siektini rezultatai numatyti įvertinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje numatytus uždavinius, atsižvelgiant į Europos kraštovaizdžio konvencijos, Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo ir kitų dokumentų nuostatas. Projekto patrauklumą lemia tai, kad juo siekiama įdiegti priemones, kurios sudarytų sąlygas šalies teritoriją vystyti užtikrintant kraštovaizdžio apsaugą, tinkamą jo naudojimą, tvarkymą ir planavimą, įgalintų formuoti kraštovaizdį pagal moksliškai pagįstus kraštovaizdžio kokybės tikslus ir prisidėtų prie įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealų išsaugojimo. Tokio pobūdžio projekto įgyvendinimas padės stiprinti institucijų ir organizacijų kompetenciją kraštovaizdžio tvaraus vystymo, išsaugojimo srityse ir užtikrinti kraštovaizdžio kokybę skirtinga verte ir potencialu išsiskiriančiuose kraštovaizdžiuose.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto