Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokslo taryba
Projekto pradžia: 2011-11-10         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
6 419 042,52 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 419 042,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 142 713,02 €
Iš jo ES dalis:
3 882 154,56 €
Iš jo ES dalis:
3 715 034,03 €

Podoktorantūros stažuočių vykdymas Lietuvoje išspręs dalį šalies mokslinės technologinės plėtros problemų: jauniesiems mokslininkams užtikrins darbo vietas mokslo ir mokslinių tyrimų institucijose, tai sumažins mokslininkų migraciją ir atjaunins šalies mokslinį potencialą, skatins tarpdisciplininį ir tarptautinį bendradarbiavimą, užtikrins MTEP sektoriaus vykdomų tyrimų kokybės padidėjimą, sudarys prielaidas privataus tyrimų sektoriaus plėtrai, privataus ir valstybinio tyrimų sektorių bendradarbiavimui, tyrimais grįsto verslo plėtrai, skatins mokslo ir visuomenės sanglaudos tobulinimą, spartins aukščiausios kvalifikacijos akademinių darbuotojų rengimą. Projektas gali būti derinamas su projektais, siūlančiais išplėstines podaktaro studijų modulių schemas, skirtas plėtoti ne tik mokslinę, bet ir pedagoginę bei akademinės vadybos kompetencijas.Tikslinė grupė-mokslininkai, kuriems nuo daktaro laipsnio suteikimo yra praėję ne daugiau kaip 3 metai. Tikslas – įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus,sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus, pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai.Pastovių darbo vietų skaičius tyrimų institucijose yra ribotas,karjeros tempai lėti,dalis jaunų mokslininkų palieka tyrimų sektorių,siekia karjeros versle, išvyksta į mokslinės karjeros požiūriu patrauklesnes valstybes. Projektas leis stažuotojams rengtis savarankiškam tiriamajam darbui, kelti savo mokslinę, pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją.Stažuotojai galės inicijuoti savas tyrimų temas, tokiu būdu užtikrinant žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir kvalifikacijos plėtrą. Stažuotėmis bus stengiamasi pritraukti jaunus mokslininkus į Lietuvos mokslo centrus iš kitų šalių. Bus įgyvendinama 125 stažuočių iki 2 metų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto