Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas
Projekto pradžia: 2011-12-22         Projekto pabaiga: 2014-06-21
Bendra projekto vertė:
435 861,91 €
Projektui skirtas finansavimas:
435 861,91 €
Projektui išmokėta lėšų:
404 785,24 €
Iš jo ES dalis:
370 482,62 €
Iš jo ES dalis:
344 067,47 €

TP-Uni yra didžiąją dalį Lietuvos Slėnių mokslo ir inovacijų paramos institucijų bei kitas mokslo institucijas, verslo asociacijas ir nacionalinę inovacijų paramos organizaciją vienijanti iniciatyva, kuria siekiama ugdyti technologijų perdavimo gebėjimus ir praktinį verslumą mokslo institucijose. Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti mokslininkų ir tyrėjų praktinį verslumą. Tikslinė grupė: mokslo institucijų darbuotojai mokslininkai ir tyrėjai, kuriantys technologijas, studentai ir specialistai, kurie dirba arba planuoja dirbti technologijų perdavimo srityje, inovacijų paramos organizacijų darbuotojai, dirbantys technologijų perdavimo ir verslo konsultavimo srityse. Pagrindinės sprendžiamos problemos: mokslo ir verslo bendradarbiavimo trūkumas, technologijų perdavimo žinių ir sistemos trūkumas, žemas Lietuvos verslo įmonių inovatyvumo lygis, nepakankamas mokslininkų/tyrėjų verslumo lygis. Pagal 2010 m. suminį inovatyvumo indeksą Lietuva (0,227) ženkliai atsilieka nuo daugumos ES valstybių narių, - tai lemia ir technologijų perdavimo gebėjimų trūkumas. Tikslinių grupių poreikiai, atliepiami projekto metu: žinių apie technologijų perdavimo veiklą trūkumas; inovatyvumo trūkumas; akademinio verslumo trūkumas; mokslo orientacijos į verslo poreikius trūkumas. Poreikiai bus tenkinami išsamių mokymų, pažintinių mokymų, mokymų studentams ir specializuotų InnoSPICE mokymų technologijų perdavimo ir verslumo ugdymo srityse bei viešinimo veiklų pagalba. Projektas inovatyvus, nes siūlo nestandartinius mokymus, kurie nėra naudojami Lietuvoje, pvz., glaudus komandinis darbas, įtraukiant mokslo ir verslo atstovus; tarpdisciplininės ir tarpinstitucinės komandos; užsienio patirties perėmimas; naujas ir inovatyvus InnoSPICE technologijų perdavimo modelis; technologijų žvalgymas, kuris reikšmingai prisidės prie mokslo institucijų praktinių technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto