Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2012-02-01         Projekto pabaiga: 2014-07-31
Bendra projekto vertė:
1 013 670,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 013 670,06 €
Projektui išmokėta lėšų:
967 140,35 €
Iš jo ES dalis:
861 619,56 €
Iš jo ES dalis:
822 069,31 €

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos stokoja sistemingo požiūrio į žinių ir technologijų perdavimo (ŽTP) procesą. Jose praktiškai nėra struktūrinių padalinių, atsakingų už šios funkcijos įgyvendinimą. ŽTP procesas vyksta neorganizuotai, neatitinka tarptautinės praktikos, jo mastas yra nepakankamas. Kompetencijos stokoja ne tik už žinių ir technologijų perdavimą atsakingi darbuotojai (ŽTPD), bet ir mokslininkai bei tyrėjai (MT). Projektu siekiama sukurti pagrindus tęstiniam abiejų tikslinių grupių – MT ir ŽTPD – gebėjimų ugdymui žinių ir technologijų perdavimo srityje. Šiame procese yra labai svarbus užsienio šalių patirties perėmimas, proceso suvokimas bei galimybė praktiškai susipažinti su veikiančiais ŽTP modeliais. Tačiau svarbu įvertinti ir tai, kad dėl infrastruktūrinių, ekonominių skirtumų tiesioginis ŽTP modelių perkėlimas į Lietuvą neįmanomas. Todėl projekte numatytas aktyvus Lietuvos partnerių dalyvavimas, tokiu būdu užtikrinant optimalaus ŽTP modelio sukūrimą Lietuvai. Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas inovatyviais andragogikos metodais, patraukliose aplinkose, nedidelėse grupėse, taip užtikrinant mokymo proceso interaktyvumą. Svarbu sudaryti sąlygas neformaliam bendravimui, tarpasmeninės tinklaveikos formavimosi procesui. Išskirtinis projekto bruožas yra tai, kad be teorinio žinių perteikimo seminaruose, jame numatytas įgytų žinių taikymas praktikoje – ŽTP projektų įgyvendinimas bei geriausių projektų konkursas. Šiame procese aktyviai dalyvaus ir naujieji žinių ir technologijų perdavimo darbuotojai, įdarbinti projekte. Projekto metu mokslo ir studijų institucijų internetinėse svetainėse bus patalpintas jų taikomojo pobūdžio kompetenciją iliustruojantis modulis bei sukurtos sąsajos su tarptautiniais inovacijų plėtros tinklais. Tai sudarys sąlygas verslui lengviau rasti reikiamą kompetenciją bei sustiprins verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto