Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Projekto pradžia: 2012-02-22         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
2 939 037,35 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 939 037,35 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 929 338,25 €
Iš jo ES dalis:
2 498 181,75 €
Iš jo ES dalis:
2 489 937,54 €

Projekto tikslas - suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra orientuota į bendrųjų kompetencijų suaugusiesiems suteikimą didelėje dalyje šalies savivaldybių, Trečiojo amžiaus universitetų, kitų suaugusiųjų švietimo institucijų vadovų, administracijos, andragogų gebėjimų ugdymą, inovatyvaus suaugusiųjų švietimo turinio kūrimą ir diegimą, informavimo bei stebėsenos sistemos diegimą ir kt. TG: besimokantys suaugusieji, suaugusiųjų švietimo įstaigų vadovai, administracijos atstovai, andragogai, kiti švietimo darbuotojai. Projekto poreikis grindžiamas I etapo stebėsos bei 2011 m. pareiškėjo užsakymu atlikto tyrimo „Taikomasis suaugusiųjų švietimo tyrimas“ duomenimis, kuris rodo, kad Lietuvoje yra 195.646 asmenų (55-74 m. amžiaus), kurie norėtų mokytis, bet dėl menkai išplėtotos neformalaus švietimo paslaugų sferos jų mokymosi poreikiai nėra tenkinami (SIMA, 2011). Ankstesni tyrimai rodo, kad šalyje auga suaugusiųjų neformaliojo švietimo poreikis, menkai išplėtota neformalaus švietimo paslaugų sfera, todėl Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio pagal besimokančių suaugusiųjų skaičių (Lietuva-4,5 proc., ES-9,3 proc.) (Eurostat, 2009). Projektas svarbus ekonominio sunkmečio kontekste, nes siekia spręsti socialines (užimtumo) problemas, veiklos nukreiptos į TG aktualių ekonominio gyvenimo srityje žinių ir įgūdžių suteikimą, profesijų įgijimą, socialinio aktyvumo didinimą, kultūrinio potencialo plėtrą. Projektas prisideda prie politinių suaugusiųjų švietimo prioritetų (LRV programos, Mokymosi visą gyvenimą strategijos ir kt.) įgyvendinimo. Rezultatai: suaugusieji įgis arba sustiprins bendrąsias ir profesines kompetencijas, nuolatinio mokymosi įgūdžius ir motyvaciją, praplės savo galimybes darbo rinkoje ir viešajame gyvenime; sustiprės suaugusiųjų švietimo institucijų gebėjimai teikti inovatyvias mokymo programas regionuose; bus sukurtos naujos regioninio vystymosi prielaidos; iš esmės pagerės suaugusiųjų švietimo planavimas ir stebėsena.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-06-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-06-V-02-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto