Užsienio institucijose įgytų, susijusių su aukštuoju mokslu, kvalifikacijų akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas (KAPRIS)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Studijų kokybės vertinimo centras
Projekto pradžia: 2012-02-17         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
670 198,1 €
Projektui skirtas finansavimas:
670 198,1 €
Projektui išmokėta lėšų:
645 892,99 €
Iš jo ES dalis:
569 668,39 €
Iš jo ES dalis:
549 009,07 €

Užsienio institucijose įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinį pripažinimą (toliau– pripažinimas) studijų tikslu iki šiol Lietuvoje atlieka Švietimo ir mokslo ministerija, remdamasi Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) atliktu kvalifikacijų įvertinimu. Aukštosios mokyklos (toliau – AM) turi teisę pripažinti tik užsienyje baigtas dalines studijas. Tokia sistema stabdo akademinį mobilumą, todėl ją numatyta tobulinti, suteikiant pripažinimo teisę AM bei SKVC. Sistemos tobulinimas susiję su problemomis: AM stokoja vertinimui ir pripažinimui reikalingų žinių bei gebėjimų, neturi tam reikalingų informacinių-metodinių įrankių. SKVC stokoja AM-ų mokymo ir naujausios informacijos apie vertinimą ir pripažinimą prieigos, rinkimo, sisteminimo-analizės ir perdavimo priemonių, naujausių pripažinimui skirtų informacinių įrankių. Taip pat reikalingos sąlygos kvalifikacijų pripažinimo praktikos nuoseklumui šią funkciją vykdant skirtingoms institucijoms. Šio projekto tikslas – tobulinti pripažinimo sistemą, sprendžiant minėtas problemas per AM parengimą naujos funkcijos vykdymui bei sukūrimą priemonių, užtikrinsiančių pripažinimo nuoseklumą ir kokybę, gerosios pripažinimo praktikos sklaidą, pripažinimą vykdančių institucijų (AM ir SKVC) kokybišką bendradarbiavimą. Projekto metu SKVC pasiruoš pripažinimo sistemos tobulinimui, mokys ir konsultuos AM, kad jos galėtų pasirengti ir vykdyti pripažinimą; bus sukurti įrankiai, užtikrinsiantys kokybišką pripažinimo vykdymą AM-ose bei SKVC. Projekto tikslinė grupė – mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kuriems priklauso AM administracijos darbuotojai bei SKVC (kaip mokslo ir studijų politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos) darbuotojai. Projekto pridėtinė vertė: sudarytos geresnės sąlygos akademiniam mobilumui bei pripažinimo praktikos tobulinimui Lietuvoje, padidėjęs AM patrauklumas studijų rinkoje, sustiprintos pripažinimo vykdytojų kompetencijos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto