Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2012-04-11         Projekto pabaiga: 2014-04-11
Bendra projekto vertė:
260 658,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
255 444,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
255 112,68 €
Iš jo ES dalis:
221 559,31 €
Iš jo ES dalis:
221 271,19 €

Bolonijos proceso šalių ministrai, atsakingi už aukštąjį mokslą, 2009 m. balandžio 28-29 dienomis susirinkę Levene ir Naujajame Luvene, apžvelgė Bolonijos proceso pasiekimus ir nustatė Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) prioritetus kitam dešimtmečiui: per dešimtmetį iki 2020 m. Europos aukštasis mokslas turi tapti esminiu indėliu kuriant kūrybingą ir inovatyvią žinių Europą, senstant Europos visuomenei būtinybe tampa maksimaliai panaudoti visų savo piliečių talentus, gebėjimus, juos įtraukiant į mokymosi visą gyvenimą erdvę, taip pat plėtojant jų dalyvavimą aukštajame moksle. Tai įpareigoja plėsti aukštojo mokslo prieinamumą tęstinio mokymo dalyviams, jiems atveriant galimybes įgyti aukštojo mokslo kvalifikacinį laipsnį. Nacionalinėje Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje pripažįstama, kad kliuviniu tęstinio mokymo sėkmingai plėtotei tampa neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų nepripažinimas ir pripažinto, kompetencijas patvirtinančio, dokumento neišdavimas. Neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema sudaro galimybes įvairią formaliojo mokymosi ir profesinės veiklos patirtį turintiems žmonėms įteisinti tuos mokymosi pasiekimus, kuriuos jie yra įgiję neformaliojo mokymosi būdu ir per profesinę patirtį. Darbo biržos duomenimis dabar apie dešimtadalis bedarbių yra su aukštojo mokslo diplomais ir aukštąjį išsilavinimą turintys bedarbiai. Palyginti su 2009-aisiais, jų padaugėjo maždaug penkiais tūkstančiais. Projekto tikslas – Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose sukurti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas ir tuo prisidėti prie Lietuvos aukštojo mokslo studijų sistemos prieinamumo ir efektyvumo didinimo. Projekto tikslinės grupės: aukštųjų mokyklų akademinis ir administracinis personalas bei asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą ir norintys, kad būtų pripažintos jų neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto
Susiję ESF produktai
Projektų statistika