II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos "Regionų plėtra ir valdymas" parengimas ir įgyvendinimas (JOINT-REGION)

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-29         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
503 190,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
462 935,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
457 973,18 €
Iš jo ES dalis:
427 711,89 €
Iš jo ES dalis:
423 127,32 €

Sėkmingą Lietuvos aukštųjų mokyklų, tame tarpe ir Šiaulių universiteto, konkurenciją Europos aukštojo mokslo erdvėje apsunkina nepakankama studijų kokybė ir žemas tarptautiškumas, jungtinių studijų bei kitų bendradarbiavimo formų su užsienio partneriais patirties stoka, nepakankams pasirengimas priimti užsienio studentus. Pagrindinės šių problemų priežastys susijusios su naujoviškų mokymo(-si) metodų stygiumi, nepakankamomis dėstytojų profesinės mokslinės užsienio kalbos kompetecijomis, gebėjimais rengti ir įgyvendinti jungtines studijų programas, dirbti inovatyviais metodais. Siekiant ŠU studijų kokybės gerinimo ir tarptautiškumo didinimo projektu numatoma, bendradarbiaujant su Pardubices universitetu, parengti ir įgyvendinti II pakopos jungtinę studijų programą „Regionų plėtra ir valdymas“: tobulinti dėstytojų specialiuosius (studijų turinio internacionalizavimo, jungtinių programų rengimo, profesinės užsienio kalbos, inovatyvių metodų taikymo) gebėjimus, parengti programos aprašą ir dalykų vadovus bei skurti studentams draugiškas e-mokymosi aplinkas, plėtoti dėstytojų ir studentų akademinį mobulimą. Siekiant užtikrinti studijų programos turinio inovatyvumą, atitikimą ES eksperimentinės plėtos prioritetams bei darbo rinkos poreikiams projekto metu bus sukurta metodinė ir techninė bazė, suformuojanti sąlygas kokybiškam jungtinės studijų programos rengimui ir įgyvendinimui. Jungtinės studijų programos rengimas ir įgyvendinimas suteiks unikalias bendradarbiavimo galimybes, sudarys sąlygas perimti skirtingų šalių aukštųjų mokyklų studijų patirtį diegiant inovatyvius studijų metodus, skatins dėstytojų ir studentų realų ir virtualų mobilumą, bei profesinių specialiųjų gebėjimų tobulinimą. Kompleksiškai įgyvendinant projekto veiklas siekiama plėtoti Lietuvoje naują studijų kokybės sampratą, t.y. lanksčios, Lietuvos ir užsienio studentams patrauklios studijos, rengiančius specialistus, atitinkančius regiono vystymosi poreikius.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto