Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

Paramos priemonė
VP1-2.3-ŠMM-07-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinis studijų fondas
Projekto pradžia: 2012-01-01         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
5 771 851,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
5 771 851,98 €
Projektui išmokėta lėšų:
5 575 669,67 €
Iš jo ES dalis:
4 906 074,18 €
Iš jo ES dalis:
4 739 319,2 €

Specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose 2010 m. sudarė mažiau nei 1 proc. Visų studijuojančių skaičiaus. Pagal Projekto partnerių 2011 m. pateiktą informaciją - 831 studentas. Šiuo projektu numatoma užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumo ir studijų kokybės gerinimą specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šiam tikslui pasiekti projekto vykdytojas sukurs palankias studijų sąlygas būtinas specialiųjų poreikių turintiems studentams: kiekvieną mėnesį teiks finansinę pagalbą neįgaliesiems studentams, kuri bus panaudota pagal kiekvieno studento specialiuosius poreikius studijų prieinamumui didinti; aukštosiose mokyklose bus sukuriamos optimalios darbo vietos neįgaliųjų studentų studijoms, pritaikyta fizinė ir informacinė aplinka, bus perkama speciali programinė ir techninė įranga, specializuoti ergonominiai baldai. Projekte didelis dėmesys skiriamas švietimo pagalbos specialistų/darbuotojų (įskaitant mentorius) kvalifikacijos kėlimui. Projekto tikslas – didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms. Tobulės aukštųjų mokyklų specialistų kompetencija, daugiau neįgaliųjų galės siekti aukštojo mokslo. Aukštosios mokyklos, netapusios partnerėmis, turės galimybę susipažinti su projekto veikla.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams
Kvietimo numeris:VP1-2.3-ŠMM-07-V-01
Projekto kodas:VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto