Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto rodiklių tarpinių rezultatų vertinimas, siekiant parengti išsamią informaciją metinei įgyvendinimo ataskaitai

Paramos priemonė
VP1-5.2-FM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Projekto pradžia: 2012-05-01         Projekto pabaiga: 2013-07-31
Bendra projekto vertė:
43 443 €
Projektui skirtas finansavimas:
43 443 €
Projektui išmokėta lėšų:
31 189,18 €
Iš jo ES dalis:
43 443 €
Iš jo ES dalis:
31 189,18 €

Projekto esmė-vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, Vidaus reikalų ministerijai (toliau-VRM) priskirtomis funkcijomis, įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą (toliau-ŽIPVP), privaloma įvertinti apklausų, tyrimų būdu VRM administruojamo 4 prioriteto programos įgyvendinimo rodiklių pasiektas reikšmes, parengiant pasiektų rezultatų vertinimą lyginant su ŽIPVP nustatytomis rodiklių reikšmėmis. Vertinimas būtų atliekamas remiantis 2008 m. sausio 15 įsakymu Nr. 1K-018 patvirtinto ES struktūrinės paramos vertinimo plano, punkto 19.5 nuostatomis, ir pagal prioretizuotą vertinimo sritį, kuri susijusi su veiksmų programos įgyvendinimo eigos vertinimu, siekiant kokybiškai parengti informaciją teikiamai Europos Komisijai ŽIPVP metinei įgyvendinimo ataskaitai. Projekto rezultatai - parengta vertinimo ataskaita, kurioje bus parengta ŽIPVP prioriteto įgyvendinimo rodiklių („Sėkmingai mokymus baigusių asmenų (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti darbuotojai), kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis (proc., 6 mėnesiai po mokymų pabaigos)",„Valstybės ir savivaldybių išlaidų, kurias apima kokybės vadybos sistemos, dalis (proc.)“,„Valstybės išlaidos, kurias apima veiklos valdymo sistemos visose (14) ministerijų, dalis (proc)“,„Lietuvos ministerijose įdiegtų veiklos valsdymo sistemų skaičius ir dalis nuo visų ministerijų (skaičius / procentas)") pokyčio analizė nuo programavimo periodo pradžios iki 2011 m. pabaigos, pateiktos rekomendacijos, išvados rodiklių įgyvendinimui bei kitą informacija, reikalinga ŽIPVP prioriteto metines ataskaitos Europos Komisijai parengimui.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama žmogiškųjų išteklių veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::ES struktūrinės paramos vertinimas
Kvietimo numeris:VP1-5.2-FM-02-V-04
Projekto kodas:VP1-5.2-FM-02-V-04-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto