Informacinės viduomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vidaus administravimo ir veiklos efektyvumo didinimas (toliau - Projektas)

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2012-09-25         Projekto pabaiga: 2015-02-09
Bendra projekto vertė:
114 957,14 €
Projektui skirtas finansavimas:
114 957,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
114 814,43 €
Iš jo ES dalis:
97 713,56 €
Iš jo ES dalis:
97 592,26 €

Atsižvelgiant į tai, kad Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Komitetas), kaip viešojo administravimo subjektas, siekdamas jam iškeltų tikslų ir įgyvendindamas pavestus uždavinius, planuoja savo veikloje taikyti šiuolaikinius vadybos būdus, t. y. įstaigoje diegti procesinį valdymą, o vidaus administravimo reikmėms naudoti veiklos valdymo sistemą, Komitetas siekia įgyvendinti projektą „Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vidaus administravimo ir veiklos efektyvumo didinimas“, kurio tikslas - padidinti Komiteto veiklos efektyvumą. Pažymėtina, kad šiuo metu Komitetas nėra įsidiegęs veiklos valdymo sistemos, Komiteto veiklos valdymo modelis orientuotas į funkcinį, veiklos procesai nėra išgryninti ir detaliai dokumentuoti. Projekto tikslui pasiekti planuojama įdiegti Komiteto veiklos valdymo sistemą. Numatoma atlikti Komiteto organizacinės struktūros ir procesų analizę, skirtą įsivertinti ir įvertinti esamus Komiteto veiklos procesus, išgryninti pagrindinius procesus, nustatyti jų tobulinimo galimybes ir kryptis, įvertinti pagrindinius Komiteto veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Analizės pagrindu numatoma sudaryti veiklos valdymo sistemos diegimo veiksmų planą, o plano įgyvendinimo pasėkoje sukurti ir dokumentais įforminti veiklos valdymo sistemą bei atlikti Komiteto veiklą reglamentuojančių dokumentų pakeitimus. Taip pat diegiant veiklos valdymo sistemą planuojama įdiegti veiklos valdymo IT priemones, tam panaudojant jau turimus Komiteto informacinių technologijų išteklius ir/arba įsigyjant (sukuriant) papildomus naujus. Tikslinė projekto grupė – Komiteto valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Projekto netiesioginė tikslinė grupė – kitos valstybės institucijos ir įstaigos, su kuriomis bus efektyviau bendradarbiaujama viešojo administravimo srityje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.2-VRM-03-V-01
Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-03-V-01-102
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto