Medžiagos ir technologijos fotoelektriniams elementams ir jutikliams

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Projekto pradžia: 2012-08-14         Projekto pabaiga: 2015-09-18
Bendra projekto vertė:
1 337 795,12 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 337 795,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 337 795,12 €
Iš jo ES dalis:
1 337 795,12 €
Iš jo ES dalis:
1 337 795,12 €

Siekiama, vykdant tarptautiniu mastu aktualius mokslinius tyrimus, pasinaudojant unikalia moksline įranga, tobulinti tyrėjų kvalifikaciją bei suteikti tyrėjams naują kompetenciją medžiagų bei technologijų fotovoltiniams elementams tyrimų srityje pagal Jungtinės lazerių, naujųjų medžiagų, elektronikos ir nanotechnologijų bei taikomųjų fizinių mokslų ir technologijų NKP. Dėl šviesos konversijos į elektrą kaip atsinaujinančios energijos panaudojimo būdo ši kryptis aktuali nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Būtina padidinti Lietuvos MTEP pajėgumą ir potencialą, gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę ir kiekybę, skatinti mobilumą. Siekiama, panaudojus įsigytą mokslinę įrangą, praktiškai ugdyti tyrėjų kompetenciją, įgūdžius ir gebėjimus šioje MTEP srityje. Tikslinė grupė – mokslininkai ir tyrėjai. Projektas turės teigiamą poveikį tikslinėms grupėms – sudarys sąlygas tobulinti mokslinę kompetenciją, įgyti žinias ir praktinius įgūdžius, vykdant mokslinių tyrimų veiklas su unikalia įranga. Praktinis kompetencijų tobulinimas sutelktas į antros ir trečios kartos fotovoltinių elementų tyrimus, panaudojant vienmačius paviršinius darinius, organines medžiagas, daugiakomponenčius junginius bei sluoksniuotas konstrukcijas bei efektyviai išnaudojant turimą aukšto lygio MTEP bazę – mokslinę ir technologinę įrangą. Projektas sutelks perspektyviausias FTMC Ir VGTU mokslininkų grupes, sudarys sąlygas jiems įgyti naują kompetenciją, praktinius įgūdžius ir mokslines žinias tarptautiniu mastu aktualioje MTEP srityje. Teigiamas poveikis tikslinėms grupėms taip pat pasireikš tuo, kad bus sustiprintas mokslinis pajėgumas rengti ir įgyvendinti naujus, tarptautiniu lygiu aktualius MTEP projektus, pritraukti jaunus, perspektyvius tyrėjus. Be to projekto MTEP veiklų dėka bus sprendžiamos visuomenei ir ūkiui svarbios problemos, sudaromos sąlygos plėtoti aukštąsias technologijas ir pritaikyti jas alternatyvios energetikos, lazerių ir šviesos technologijų sektorių plėtrai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto