„Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto pradžia: 2012-07-31         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
7 256 460,09 €
Projektui skirtas finansavimas:
7 256 460,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
7 243 470,4 €
Iš jo ES dalis:
6 167 991,08 €
Iš jo ES dalis:
6 156 949,87 €

Dėl retų ir saugomų rūšių, įtrauktų į Lietuvos Respublikos saugomų, gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, Buveinių ir Paukščių direktyvų priedus, saugomų tarptautiniais susitarimais (ASCOBANS, EUROBATS, AEWA), buveinių plotų nykimo, jų fragmentacijos bei prastėjimo, blogėjant galimybei migruoti, invazinių rūšių plitimo ir kt. veiksnių, prastėja biologinės įvairovės būklė. Siekiant pagerinti biologinės įvairovės būklę Lietuvoje 2007 m. spalio 4 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-509 (Žin., 2007, Nr. 107-4391) buvo patvirtinta Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007-2013 m. programa, skirta Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti. Siekiant įgyvendinti šioje programoje nustatytus uždavinius Aplinkos ministerija kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba 2009-2012 m. vykdė projektą „Retų rūšių apsaugos bei invazinių rūšių gausumo reguliavimo veiksmų planų parengimas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengti 153 apsaugos veiksmų planai 25-ioms saugomoms rūšims ir 130 gausumo reguliavimo planai 7-ioms invazinėms rūšims. Siekiant planuose numatytų tikslų, projekto „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausumo reguliavimo priemonių įgyvendinimas“ vykdymo metu numatoma įgyvendinti įvairias apsaugos priemones 3 vabzdžių, 2 žuvų, 3 žinduolių, 10 paukščių, 5 augalų saugomoms ar retoms rūšims ir gausos reguliavimo priemones 1 vėžiagyvių, 1 žuvų, 2 žinduolių ir 3 augalų invazinėms rūšims. Buveinių tvarkymas prisidės prie saugomų ir retų rūšių būklės pagerinimo ir pristabdys invazinių rūšių plitimą mūsų šalyje. Įgyvendinant programoje numatytus uždavinius projekto vykdymo metu taip pat numatoma parengti 2 apsaugos planus griežtai saugomoms rūšims – skersnukiui ir liekninei viksvai, 1 apsaugos planą stumbrui.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto