"Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis"

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Socialinės integracijos centras
Projekto pradžia: 2012-08-20         Projekto pabaiga: 2014-11-19
Bendra projekto vertė:
115 529,43 €
Projektui skirtas finansavimas:
115 529,43 €
Projektui išmokėta lėšų:
112 780,73 €
Iš jo ES dalis:
115 529,43 €
Iš jo ES dalis:
112 780,73 €

Jaunimas – ne tik visuomenės dalis, bet ir būsimi darbo rinkos dalyviai. Dorovinės vertybės, diskriminuojanti kitus elgsena pradeda formuotis vaikystėje ir tęsiais visą gyvenimą. Tolerancija ir pakantumas nėra biologiškai paveldimos vertybės. ES institucijų atlikto Eurobarometras 263 (2007) tyrimo rezultatai rodo, kad didžiausią vaidmenį kovojant su diskriminacija vaidina mokyklos ir universitetai (42 proc.), tėvai (40 proc.), žiniasklaida (34 proc.) ir darbdaviai (20 proc.). Tačiau Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad mokiniai paliekami saviugdai ir visuomenėje vyraujančių neigiamų, stereotipinių nuostatų įtakai „kitokių“ žmonių, profesijų ir kt. atžvilgiu. Susiformavusios pamatinės vertybės anksčiau ar vėliau atsiskleis projektuojant profesinę karjerą, darbo santykiuose ir pan. Tai gali pareikalauti papildomų finansinių ir laiko sąnaudų. Todėl projekto veiklos apima kompleksinį mokytojų, mokinių, tėvų, darbdavių informavimą ir švietimą. Įdarbinimo arba darbo situacijose darbdaviai dažnai linkę priimti darbuotojus, remiantis stereotipiniu mąstymu. Viena labiausiai Lietuvoje paplitusi diskriminacijos forma darbo rinkoje - diskriminacija amžiaus ir lyties pagrindu. Todėl įdarbinimo/darbo situacijose darbdavių nuostatos ypač svarbios plėtojant jaunimo, moterų ir vyrų lygias galimybes. Lygių galimybių deficito pasekmė - jaunimo emigracija. Projektu siekiama įgalinti Lietuvos mokyklų bendruomenes darbdavius bei plačiają visuomenę kompleksiškai spręsti daugialypes diskriminacijos dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos problemas, skatinti socialinį aktyvumą, kuriant lygiateisiškus santykius darbo rinkoje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-01
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto