Potencialaus taršos šaltinio Nr. 9213 (katilinė, Klaipėdos r., Drevernos km., Klaipėdos g. 4) sutvarkymas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-04-06         Projekto pabaiga: 2014-09-30
Bendra projekto vertė:
136 983,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
130 134,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
127 382,74 €
Iš jo ES dalis:
130 134,13 €
Iš jo ES dalis:
127 382,74 €

Drevernos kaimo katilinė savo veiklą pradėjo 1975 m. ir vykdė iki 1995 m. Šiuo metu objekto veikla sustabdyta, likę pastatai apleisti, jokia ūkinė veikla nevykdoma. Žemė, kurioje yra buvusi katilinė, priklauso valstybei. Tvarkymo plano objektas yra Drevernos kaimo rytiniame pakraštyje (maždaug už 300 m į rytus nuo kaimo centro). Ekogeologinių tyrimų metu nustatyta, kad dalis buvusios katilinės teritorijos grunto užteršta naftos produktais. Užterštas plotas siekia apie 612 m2, o užteršto virš ribinių verčių grunto kiekis sudaro apie 1469 m3. Kadangi dalis užteršto ploto patenka į privačią valdą, šio projekto apimtyje tvarkomos teritorijos dalis sumažėja iki ~ 484 m2, iš kurios bus išvežta utilizacijai ar kitaip sutvarkyta ~ 1009 m3 naftos produktais užteršto grunto. Užterštos teritorijos tvarkymo tikslus apibrėžia šiuo metu galiojantys aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai, kuriuose pasakyta, kad nustatytuose taršos arealuose, grunto ir gruntinio vandens užterštumas turi būti mažinamas iki leistino lygio. Pagal šiuo metu galiojantį normatyvinį dokumentą LAND 9?2009, tirtoje teritorijoje naftos produktų koncentracijos viršijo ribines patikslintas vertes.Atlikus detalius ekogeologinius tyrimus konstatuota, kad teršiančios medžiagos bėgant laikui gali pasiekti arčiausiai esančius individualius šachtinius šulinius, todėl būtina paruošti užterštos teritorijos tvarkymo planą ir jį įgyvendinti.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-32
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-32-002
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.