NENAUDOJAMŲ VANDENS GRĘŽINIŲ SUTVARKYMAS PANEVĖŽIO RAJONE

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-06-14         Projekto pabaiga: 2014-03-31
Bendra projekto vertė:
32 777,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
31 138,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
28 754,19 €
Iš jo ES dalis:
31 138,84 €
Iš jo ES dalis:
28 754,19 €

Pagrindinė problema kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą- nepakankama nenaudojamų vandens gręžinių sanitarinė- higieninė būklė. Nenaudojami vandens gręžiniai Panevėžio rajone yra potencialūs taršos šaltiniai, keliantys grėsmę požeminiams vandenims ir galintys užteršti pagrindinius vandeninguosius sluoksnius. Pagrindinis projekto tikslas - gerinti aplinkos kokybę ir saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis Panevėžio rajone. Projekto metu planuojama likviduoti 14 nenaudojamų gėlo vandens gręžinių. Įgyvendinus projektą, išnyks galimybė užteršti požeminius vandenis ir Panevėžio rajono gyventojams bus užtikrinta teisė į saugią ir švarią aplinką. Be ES paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendintas dėl lėšų stokos ( galėtų būti likviduojama po 1 gręžinį per kelis metus). Projektas atitinka Panevėžio rajono savivaldybės 2009-2015 m. plėtros strateginio plano ir Panevėžio regiono 2007-2013 m. plėtros plano priemones, taip pat Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1247 pagrindinį ilgalaikį uždavinį 126.4. „užtikrinti požeminių vandenų apsaugą nuo taršos ir skatinti požeminio vandens išteklių naudojimą“.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-51
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-51-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio raj.