LITUANISTIKOS (BALTISTIKOS) CENTRŲ AKADEMINIO MOBILUMO SKATINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-08-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2012-09-12         Projekto pabaiga: 2015-07-31
Bendra projekto vertė:
1 095 082,25 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 095 082,25 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 094 833,07 €
Iš jo ES dalis:
930 819,91 €
Iš jo ES dalis:
930 608,11 €

Projekto esmė – skatinti Lituanistikos (Baltistikos) centrų (toliau – BC) dėstytojų ir studentų akademinį mobilumą ir, siekiant tarptautiškumo plėtros, stiprinti esamus ir skatinti būsimų BC užsienyje steigimą. LEU sutelks projekte dalyvaujančius BC vieningai mokslinei ir praktinei veiklai ir imsis nacionalinės iniciatyvos – įkurti tarptautinę Baltistikos centrų asociaciją. Vakarų ir Rytų BC turės galimybę susipažinti su mokslo inovacijomis, vykdys vieningą mokslinę programą ir, atsižvelgdami į konkrečių šalių tautinės tapatybės specifiką, plėtos glaudesnius ryšius su vietos lietuvių diaspora. Projektas prisidės prie bendrų problemų (lietuvių kalbos ir kultūros situacija globalizacijos sąlygomis; lietuvybės niveliacija užsienio bendruomenėse) sprendimo. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus labiau aktualizuotas lituanistinis paveldas, reflektuota lietuviškoji (ir baltiškoji) tapatybė, išplėstas lituanistikos (baltistikos) prieinamumo užsienyje tinklas. Projekto pagrindinės veiklos ir jų apimtys: Lietuvos ir užsienio lituanistų (baltistų) bendradarbiavimas edukacinės ir mokslinės veiklos srityje;pozityvaus Lietuvos įvaizdžio užsienyje formavimas kartu skleidžiant informaciją apie baltistikos centro veiklas; lituanistikos (baltistikos) centro studentų dalinės studijos ir praktika Lietuvoje; edukacinės veiklos organizavimas; Lietuvos ir užsienio (baltistų) mokslinės stažuotės, Lietuvos dėstytojų vykimas skaityti paskaitų, vesti kursų ir konsultuoti; lituanistikos (baltistikos) centruose dirbančių dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas; kvalifikacijos tobulinimo renginiams reikalingos mokomosios, metodinės medžiagos rengimas ir leidyba; baltistikos centrų aprūpinimas moksline literatūra ir kabinetine įranga.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto