Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Projekto pradžia: 2012-12-28         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
1 158 480,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 158 480,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 158 189,58 €
Iš jo ES dalis:
1 037 464,08 €
Iš jo ES dalis:
1 037 203,94 €

Žinių visuomenėje valstybės ilgalaikį augimą, jos piliečių gerovę lemia kūrybiškumo ir inovatyvumo lygis. Inovacijų diegimo procese, be žinių, kuriomis paremtos inovacijos, kūrimo ir praktinio šių žinių pritaikymo, labai svarbus žinių (technologijų) perdavimo vaidmuo. Technologijų perdavimas yra tarpinė inovacijų proceso grandis, leidžianti išnaudoti mokslo potencialą, skatinanti mokslo ir verslo partnerystę, padedanti komercinti mokslinių tyrimų rezultatus. Remiantis įvairiais inovacinės veiklos vertinimo instrumentais (Inovacijų sąjungos švieslente ir pan.), pagal daugumą inovacijų, kartu – technologijų perdavimo, rodiklių Lietuva užima paskutiniąsias vietas visoje Europos Sąjungoje. Viena iš priemonių, skirtų šiems rodikliams gerinti, – atviros prieigos prie mokslinių tyrimų infrastruktūros suteikimas. Steigiami atviros prieigos centrai (APC) paskatins inovacijų plėtrą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, tačiau visaverčiam moderniausios infrastruktūros išnaudojimui būtinas su šia infrastruktūra dirbančio personalo kompetencijos didinimas, technologijų perdavimo proceso vykdymo užtikrinimas, aktyvi informacijos apie galimybę naudotis mokslo ir tyrimų atvira prieiga sklaida. Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti technologijoms perduoti tinkamą aplinką APC, užtikrinant viešąją prieigą prie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veiklų rezultatų, viešinant APC veiklą, tobulinant APC dirbančio ir juos aptarnaujančio personalo kvalifikaciją ir kompetenciją APC išteklių valdymo, technologijų perdavimo, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir valdymo bei kitose susijusiose srityse. Įgyvendinus projektą, bus sustiprintas Lietuvos mokslininkų, kitų tyrėjų tarptautinis konkurencingumas Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::MTTP kokybė ir ekspertų rengimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-06-V-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-06-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto