Šiaulių miesto „Dainų“ progimnazijos pastato, Šiauliuose, Dainų g. 45, rekonstravimas

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-03-01         Projekto pabaiga: 2013-11-25
Bendra projekto vertė:
722 635,54 €
Projektui skirtas finansavimas:
722 635,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
721 973,12 €
Iš jo ES dalis:
722 635,54 €
Iš jo ES dalis:
721 973,12 €

Projekto tikslas – mažinti Šiaulių Dainų progimnazijos pastate (Dainų g. 45, Šiauliai) suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos taupymo priemones. Šiuo projektu siekiama spręsti neefektyvaus energijos naudojimo problemą bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Problemos sprendimo būdai apima pastato atitvarų rekonstrukciją (langų, išorės durų keitimą, sienų ir cokolio rekonstravimą, I aukšto grindų ant grunto šiltinimą), šildymo ir karšto vandens, vėdinimo sistemų rekonstrukciją, apšvietimo ir su ja susijusios elektros instaliacjos sistemos rekonstrukciją. Įdiegus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti apie 313,50 MWh šilumos energijos perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui. Projekto tikslinės grupės – mokiniai, mokytojai ir kiti švietimo įstaigos darbuotojai. Negavus ES fondų finansavimo, projektas nebus įgyvendintas arba bus įgyvendintas tik dalinai, o tai neleis maksimaliai pasiekti užsibrėžto projekto tikslo. Nerekonstruojamo pastato būklė kasmet prastės, eksploatacinės išlaidos didės. Atlikus pastato rekonstrukciją bei energetikos sistemos dalinį modernizavimą bus prisidėta prie energijos efektyvumo didinimo bei energijos sąnaudų vartojimo mažinimo nacionaliniu lygiu, ko pasėkoje sumažės neigiamas poveikis aplinkai. Remiantis 2012 m. birželio 26 d. LR Seimo nutarimu (Nr. 80-4149) projektas prisidės prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos. Pagerės žmonių darbo sąlygos ir teikiamų paslaugų kokybė, bus sukurtos sąlygos efektyvesniam darbui ir ugdymo procesui vykdyti.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-108
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto