Ventės rago ornitologinės stoties rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus
Projekto pradžia: 2012-04-02         Projekto pabaiga: 2015-07-01
Bendra projekto vertė:
3 839 419,63 €
Projektui skirtas finansavimas:
3 839 419,63 €
Projektui išmokėta lėšų:
3 591 349,77 €
Iš jo ES dalis:
3 263 506,69 €
Iš jo ES dalis:
3 052 647,31 €

Pro Ventės ragą, kur yra įsikūrusi Ventės rago ornitologinė stotis, eina didysis paukščių migracijos kelias. Kai kada per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkst. sparnuočių per parą. Nuo įkūrimo Ventės rago ornitologinėje stotyje apžieduota apie 1,4 mln. paukščių, daugiau kaip 200 jų rūšių. Šiuo metu Lietuvoje saugomų teritorijų plotas sudaro 15,6 % (1 020 060 ha) šalies teritorijos - tai yra mažiau nei numatyta Nacionalinėje darnaus vystymo strategijoje. Saugomų teritorijų sistemą sudaro 6 rezervatai valstybiniai rezervatai, 1 rezervatinė apyrubė, 372 valstybiniai ir savivaldybių draustiniai, 5 nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, vienas biosferos rezervatas, 28 biosferos poligonai ir apie 668 paveldo objektų. Didžiumoje šių teritorijų silpnai išvystyta pažintinio turizmo ir ekologinio švietimo infrastruktūra labai riboja saugomų vertybių prieinamumą visuomenei. Efektyviausias būdas šioms problemoms spręsti - toliau vystyti ir pritaikyti lankymui saugomų teritorijų sistemą. Projektas skirtas pradėti rekonstrukciją, įrengti ekspoziciją, išvystyti informacinę sistemą bei pritaikyti aplinką lankymui. Projektu bus sukurta infrastruktūra lankytojams, sureguliuoti jų srautai, sutvarkyta, pritaikyta visuomenei viena iš saugomų teritorijų, tinkamai eksponuojami, prižiūrimi lankomi, saugomi objektai, informacija pateikiama nedarant žalos biologinei įvairovei. Projektas prisidės prie biologinės įvairovės apsaugos būklės gerinimo, užtikrins gamtos paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą saugomose teritorijose, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas. Tai pasiekti padės gamtos išteklių išsaugojimas sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų, ūkio reikmėms, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos, visuomenės informavimo ir švietimo, gerinimas. Projektas, jame numatytos priemonės suderinamos su EB konkurencijos politika, Tarybos direktyvomis 79/409/EEB ir 92/43/EEB, aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-509 patvirtinta programa.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-02-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-02-V-01-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šilutės raj.