Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai-Kretinga

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
Projekto pradžia: 2009-08-09         Projekto pabaiga: 2015-10-30
Bendra projekto vertė:
29 245 353,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
24 735 720,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 312 546,41 €
Iš jo ES dalis:
24 735 720,12 €
Iš jo ES dalis:
24 312 546,41 €

Galimybių studijoje nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, identifikuotas būtinumas ruože Kulūpėnai - Kretinga pastatyti dalinį dvikelį geležinkelio kelią IX koridoriaus B atšakos ruožo traukinių eismo pralaidumui didinti. Siekiant įvertinti geležinkelio linijos RAIL BALTICA ruožo Kaunas – Šiauliai – Joniškis – valstybės siena, o taip pat IX koridoriaus ruožo Šiauliai - Klaipėda infrastruktūros modernizavimo projektų finansinę/ekonominę naudą bei atitiktį Europos Komisijos reikalavimams panaudojant 2007- 2013 metų ES struktūrinę paramą, taip pat atsižvelgiant į pasikeitusias rinkos sąlygas bei ekonomines perspektyvas atnaujinta galimybių studija. Rangos darbai apima sankasos statybą, kur antras kelias bus įrengtas, pagrindinio kelio klojimą, tiltų ir pralaidų rekonstrukciją, signalizacijos sistemos pertvarkymą, apsauginių garso slopinimo sienelių įrengimą, priemones gyvūnijos migracijai ir kt. Rekonstruojamo/statomo naujo ruožo ilgis - 10,727 km (tarpstočio 18,053 km). Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5, 58.12) ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 4 punktą. Projektas bus finansuojamas ES SF paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-02-V-01-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.