Tarptautinio Vilniaus oro uosto keleivių terminalo galerijų rekonstravimas

Paramos priemonė
VP2-5.3-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto pradžia: 2012-06-28         Projekto pabaiga: 2014-01-31
Bendra projekto vertė:
802 628,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
463 392,03 €
Projektui išmokėta lėšų:
463 392,03 €
Iš jo ES dalis:
393 883,22 €
Iš jo ES dalis:
393 883,22 €

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 „Dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002“ nustato, kad Europos Sąjungoje siekimą įgyvendinti „Vienos patikros“ koncepciją. „Vienos patikros“ koncepcija nustato, kad viename ES oro uoste aviacijos saugumą praėjęs keleivis ir jo bagažas, skrendantis su persėdimu kitame ES oro uoste, neturi būti iš naujo pertikrinamas aviacijos saugumo darbuotojų. Kad tai įgyvendinti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste reikia atlikti dviejų galerijų, kuriomis į orlaivį įlipa ar iš jo išlipa keleiviai, rekonstrukcijos darbus bei įdiegti 4 vienos krypties duris, kurios leidžia atvykusiems keleiviams judėti viena kryptimi (išeiti iš oro uosto riboto patekimo zonos), bet neleidžia nesankcionuotai patekti į oro uosto riboto patekimo zoną. Šiai problemai spręsti ir teikiamas projektas. Teikiamo projekto tikslas - užtikrinti keleivių ir orlaivių aptarnavimo saugos ir saugumo standartus, pagerinti paslaugų teikimo kokybę, optimizuoti oro uosto veiklą. Projekto metu bus atliekamas Keleivių terminalo, 2 įlaipinimo bokštelių 2 galerijų (jungiančių keleivių įlaipinimo tiltą ir išvykimo salę), ir dalies išvykimo salės rekonstravimas. Bus įsigyta aviacijos saugumo įranga – durys (viso 4 vnt.). Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos priedo infrastruktūros modernizavimo darbų „Kiti projektai“ projektų sąrašą, patvirtintą LR susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 (su pakeitimais) bei Ilgalaikės (iki 2025 m.) Lietuvos transporto plėtros strategijos, patvirtintos LRV 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, 64.1 punkte numatytą uždavinį ir 67.3-67.4 nurodytas priemones

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas
Kvietimo numeris:VP2-5.3-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.3-SM-01-V-01-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto