PRIVAČIAME SVEIKATOS SEKTORIUJE DIRBANČIŲ SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB InMedica
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
288 281,68 €
Projektui skirtas finansavimas:
144 140,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
114 127,68 €
Iš jo ES dalis:
144 140,84 €
Iš jo ES dalis:
114 127,68 €

Medicinos sektoriaus darbuotojai nuolat susiduria su keliomis kvalifikacijos tobulinimo problemomis: profesinės kvalifikacijos tobulinimu turi rūpintis pats specialistas, todėl jo poreikiai nebūtinai atitinka įmonės, kurioje dirba, veiklos tikslus, strategiją, aktualių mokymų kaina dažnai didesnė nei gali sau leisti specialistas, prieinamos kvalifikacijos tobulinimo temos retai orientuotos į asmeninių profesinių gebėjimų, kompetencijų tobulinimą, būtinų sėkmingam su darbu susijusių funkcijų įgyvendinimui. Sveikatos priežiūros ir farmacijos įmonės, siekdamos geresnės adaptacijos prie rinkos sąlygų, įvardintoms problemoms spręsti inicijuoja projektą, kurio tikslas - suteikti neformaliojo švietimo paslaugas, kuriomis siekiama pagilinti ar atnaujinti profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, kitiems įmonių specialistams bei administracijos darbuotojams. Projekto tikslinė grupė – įmonių grupės sveikatos priežiūros ir farmacijos įmonių specialistai, kiti specialistai ir administracijos darbuotojai. Projekto metu bus apmokyti 125 unikalūs dalyviai. Projekto pasiekti pokyčiai tikslinės grupės dalyvių profesinėje praktikoje ir sveikatos priežiūros ir farmacijos įmonių veikloje prisidės prie darbo našumo padidėjimo, prie strateginių įmonės tikslų įgyvendinimo, susitiprės įmonės procesų valdymas, pagerės klientų aptarnavimo kokybė, kokurencingumo ir pelningumo rodikliai, įmonė lengviau prisitaikys prie rinkos sąlygų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-035
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto