Pilnas ultrasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2013-05-02         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
243 426,7 €
Projektui skirtas finansavimas:
243 426,7 €
Projektui išmokėta lėšų:
241 040,81 €
Iš jo ES dalis:
243 426,7 €
Iš jo ES dalis:
241 040,81 €

Teikiamo projekto tikslas yra visapusiškai charakterizuoti ultrasparčiąją netiesinę šviesos ir medžiagos sąveiką skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje. Numatoma pirmą kartą ištirti femtosekundinių šviesos gijų ir superkontinuumo generacijos bei momentinio medžiagos atsako dinamiką skaidriose kietakūnėse terpėse, naudojant derinamo dažnio femtosekundinius impulsus. Keičiant impulsų bangos ilgį 800-2600 nm intervale, tikimės atskleisti esminius femtosekundinių šviesos gijų ir superkontinuumo generacijos skirtumus normalios, nulinės ir anomalios grupinių greičių dispersijos sąlygomis, o taip pat išsiaiškinti fizikinius vyksmus pereinant nuo daugiafotonės prie tunelinės medžiagos jonizacijos režimo. Planuojame susieti erdvėlaikines impulsų ir pluoštų transformacijas su indukuotais medžiagos lūžio rodiklio ir laisvųjų plazmos tankio pokyčiais, kurie yra svarbiausieji parametrai kiekybiškai nusakantys spinduliuotės energijos perdavimą skaidrioms medžiagoms. Siekiant projekto tikslo iškelti du pagrindiniai uždaviniai: 1) Erdvėlaikinis šviesos gijų ir momentinio medžiagos atsako charakterizavimas su didele erdvine ir laikine skyra. Apibendrinus impulso erdvėlaikinių transformacijų ir medžiagos atsako, t.y. momentinio lūžio rodiklio pokyčio ir laisvųjų elektronų plazmos tankio, tyrimų rezultatus, tikimės sudaryti pilnutinį šviesos gijų ir medžiagos sąveikos fizikinį paveikslą, kuris leistų nustatyti energijos perdavimo medžiagai dėsningumus. 2) Utratrumpųjų infraraudonųjų impulsų sukelto spektro plitimo ir ekstremalių netiesinių reiškinių tyrimas. Tikimės pademonstruoti efektyvią superkontinuumo generaciją žadinant infraraudonaisiais impulsais, atskleisti smarkų spektro plitimą lemiančius ir jį ribojančius fizikinius reiškinius bei veiksnius, ir galiausiai nustatyti optimalias superkontinuumo generacijos sąlygas ir tinkamų netiesinių medžiagų pasirinkimą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto