Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos istorijos institutas
Projekto pradžia: 2013-08-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
267 743,21 €
Projektui skirtas finansavimas:
267 743,21 €
Projektui išmokėta lėšų:
256 506,55 €
Iš jo ES dalis:
267 743,21 €
Iš jo ES dalis:
256 506,55 €

Šio tyrimo objektas yra moderniųjų laikų Lietuvos erdvinės sampratos ir su jomis „konkuruojančių“ ar ją papildančių erdvinių sąvokų (Lenkija, Šiaurės vakarų kraštas, Žemaitija, Lite, Baltarusija, Prūsijos/Mažoji Lietuva) turinys bei abipusis poveikis, jų kaita, o taip pat diegimas ir sklaida. Tai pirmas bandymas nuosekliai ir sistemingai ištirti erdvinius vaizdinius buv. LDK žemėse ir Prūsijos Lietuvoje ir su ja „konkuravusių“ sampratų kaitą XIX a. Be ES fondų lėšų būtų sudėtinga įgyvendinti tokį projektą, reikalaujantį tiek išvykų į užsienio archyvus ir bibliotekas, be to ši parama įgalins paskelbti tyrimo rezultatus tarptautiniu mastu pripažintame mokslo žurnale ir taip internacionalizuos Lietuvos mokslininkų tyrimus. Projekte dalyvaujančių mokslininkų sukauptos žinios bei tyrimo rezultatai įgalins ateityje dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto