Darbuotojų socialinių ir profesinių kompetencijų ugdymas Žmogiškųjų išteklių tobulinimo asociacijoje

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Žmogiškųjų išteklių tobulinimo asociacija
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-10-15
Bendra projekto vertė:
45 481,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
27 288,64 €
Projektui išmokėta lėšų:
26 325,71 €
Iš jo ES dalis:
27 288,64 €
Iš jo ES dalis:
26 325,71 €

Šiuo projektu sprendžiama UAB „Panevėžio miestprojekto“ vadovų ir administracijos darbuotojų bei specifinių sričių specialistų, profesinių ir specialiųjų kompetencijų, žinių ir gebėjimų nepakankamo lygio problema, trukdanti efektyviai siekti įmonės veiklos tikslų, didinti konkurencingumą. Remiantis atlikto tyrimo,kuomet buvo tiriami darbuotojų mokymo poreikiai, rezultatais, nustatyta, jog daugumos įmonės darbuotojų profesinės žinios bei bendrieji įgūdžiai neatitinka modernios rinkos keliamų reikalavimų. Darbuotojų yra nepatenkinti savo turimų žinių ir įgūdžių lygiu, tad noriai dalyvautų projekte. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria įmonė pastaruoju metu yra šios: nepakankami vadovų ir specialistų profesiniai įgūdžiai; nepakankami bendrovės tikslinių grupių bendrieji įgūdžiai ir socialinės kompetencijos; dėl atitinkamų įgūdžių trūkumo neišnaudojamos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės; dėl atitinkamų įgūdžių stokos mažėjantis darbuotojų įsitraukimas į darbo procesus. Siekiant eliminuoti šias problemines sritis, inicijuojamas projektas, organizuojant vidiniusir išorinius darbuotojų mokymus, kurių metu bus pakeliama jų kvalifikacija, profesinių žinių ir socialinių gebėjimų lygis, ko pasekoje bus ugdomi tinkami ir produktyvūs žmogiškieji ištekliai, tarnaujantys ūkio plėtros, užimtumo ir žinių visuomenės poreikiams. Pagerėję įmonės rezultatai skatins plėtoti tarptautinius ryšius, kas sąlygos įmonės konkurencingumo augimą bei pajamų didėjimą. Projekto pridėtinė vertė pasireikš per tai, jog numatytų veiklų įgyvendinimo metu visos įmonės tikslinės grupės bus įtrauktos į jų poreikius atitinkančius mokymus. Numatyti organizuoti inovatyvūs mokymai padės darbuotojams spręsti problemas greičiausiu ir efektyviausiu būdu, kaupti patirtį ir tobulinti turimus įgūdžius, kurie užtikrins tiesioginių pareigų vykdymo efektyvumą ir visos organizacijos tikslų pasiekiamumą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-113
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto