Žinių ir gebėjimų tobulinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: ES PARAMOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ASOCIACIJA
Projekto pradžia: 2013-09-23         Projekto pabaiga: 2015-10-15
Bendra projekto vertė:
239 040,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
143 423,89 €
Projektui išmokėta lėšų:
143 423,46 €
Iš jo ES dalis:
143 423,89 €
Iš jo ES dalis:
143 423,46 €

Projekto tikslas - tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus 14 projekto partnerių įmonėse. Projekto tikslinė grupė - 265 darbuotojai. Projekte dalyvaujančios įmonės turi didelį poreikį kelti darbuotojų kvalifikaciją dėl keičiamo veiklos pobūdžio, sparčios plėtros, naujų technologijų diegimo, darbuotojų kvalifikacijos "spragų" bei kitų priežasčių sąlygojančių efektyvią įmonių veiklą ir jų plėtra. Dėl ekonominio sunkmečio, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas be paramos lėšų yra neįmanomas, todėl projekto pagalba įmonės turės galimybę įvykdyti aktualiausius kvalifikacijos kėlimo tikslus ir uždavinius. Projekte numatyti proaktyvūs veiksmai lyčių lygybės principui įgyvendinti. Sėkmingas projekto įgyvendinimas prisidės prie ŽIPVP 1 prioriteto tikslo ir uždavinio "Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių" bei Nacionalinės reformų darbotvarkės tikslo „Užimtumo didinimas“ įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-01-K-02-171
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Palangos miesto