Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto pradžia: 2013-04-08         Projekto pabaiga: 2015-10-15
Bendra projekto vertė:
1 476 963,62 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 476 963,62 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 474 144,82 €
Iš jo ES dalis:
1 476 963,62 €
Iš jo ES dalis:
1 474 144,82 €

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (toliau Departamentas) paskirtas LT socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-303 patvirtinotos"Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programos" (toliau - Programa)vykdytoju. Departamentas, siekdamas užtikrinti Programoje numatytus tikslus bei uždavinius, parengė projektą, kurio tikslas kelti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų žinių ir gebėjimų (kompetencijų) lygį, siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę. Projekto tirklinė grupė - socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai - socialinių įstaigų darbuotojai, jų padėjėjai, įstaigų vadovai ir pan., kurių kvalifikacijos tobulinimo ir (ar) perkvalifikavimo organizavimo bei koordinavimo funkcija teisės aktais priskirta Departamentui. Projektas bus sudarytas iš dviejų stambių veiklos dalių: socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus profesinėje srityje ir informacinės sistemos (registracijos žurnalo), sukūrimo. Pagrindiniai mokymai bus vykdomi pagal Programoje numatytą mokymų temų sąrašą. Šio projekto inovacija - bandomėji mokymai bus vykdomi atrinktuose (apie penkiolika) įstaigose, atlikus studiją, kurios pagalba bus indentifikuotas mokymų poreikis, taikomi nauji metodai, kurių pagalba bus galima bus atrinkti programas, atsižvelgiant į klientų grupes bei darbuotojo konkriečios veiklos specifiką, įvertinti mokymų poreikį tiek darbuotojui, tiek įstaigai, kurioje jis dirba. Kitas tyrimo / studijos etapas bus vykdomas pasibaigus bandomiesiems mokymams, siekiant įvertinti mokymų efektyvumą ir įgytų žinių pritaikymą darbe bei nustatyti mokymų poreikį ateityje. Projekto metu bus sukurta ir įdiegta informacinė sistema, kurioje bus kaupiami duomenys apie socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikaciją, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymų programas, atestaciją ir pan.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-13-V-01
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-13-V-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto