Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Projekto pradžia: 2013-05-30         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
868 459,66 €
Projektui skirtas finansavimas:
868 459,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
868 445,39 €
Iš jo ES dalis:
738 277,56 €
Iš jo ES dalis:
738 265,43 €

Lietuvoje nėra taikoma kitose Europos Sąjungos šalyse paplitusi pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, kuri įtvirtinta nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatyme. Pameistrystė apibrėžiama kaip mokymas, vykdomas darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje ar pas laisvąjį mokytoją. Mokymų pameistrystės forma plėtra Lietuvoje gali padidinti profesinio mokymo įstaigų paslaugų poreikį. Europos Sąjungos šalyse diegiama pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma išplėtė profesinio mokymo įstaigų veiklos apimtis ir bendradarbiavimą su darbdaviais. Lietuvoje formalizuojant pameistrystės profesinį mokymą, kurio šalies profesinio mokymo įstaigos iki tol neorganizavo, darbo rinkos mokymo centrai galėtų tapti naujomis darbdavių partnerėmis, padedančiomis užtikrinti visavertį mokymosi procesą. Pagrindinė problema, kurią siekiama išpręsti projektu, yra Lietuvos jaunimo užimtumo stoka ir profesinio mokymo įstaigų patrauklumo stoka Lietuvos jaunimui. Projekto metu mokymai bus organizuojami pameistrystės forma remiantis užsienio šalių praktika. Projektu siekiama pagerinti tikslinės grupės praktinius įgūdžius prioritetiniuose sektoriuose, taip palengvinant prisitaikymą prie besikeičiančių sąlygų darbo rinkoje, įgyvendinti inovatyvių metodų sklaidą, prisidėti prie mokymų kokybės gerinimo Lietuvoje. Planuojami mokymų pameistrystės forma kiekybiniai rodikliai: suorganizuoti formalūs mokymai, suteikiant žinias ir praktinius įgūdžius 1136 jauniems asmenims. Mokymo pameistrystės forma taikymas prisidėtų prie Lietuvos jaunimo užimtumo problemų sprendimo ir padėtų mokymo įstaigoms pasiekti pažangesnių rezultatų rengiant specialistus konkrečioms darbo sąlygoms.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-04-V-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto