Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pradžia: 2013-11-29         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
1 006 884,96 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 006 884,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 006 639,66 €
Iš jo ES dalis:
855 852,22 €
Iš jo ES dalis:
855 643,72 €

Pagal Aplinkos ministro įsakymo 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 591 „Dėl upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5170) 2.2 punktą Aplinkos apsaugos agentūra (toliau-Agentūra) yra paskirta atsakinga institucija už Upių baseinų rajonų (toliau-UBR) valdymo planų ir priemonių programų peržiūrėjimą ir atnaujinimą iki 2015 m. Šio projekto tikslas-atnaujinti vandensaugos tikslus ir priemones tiems tikslams pasiekti. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. spalio 23 d. direktyvos 2000/60/EB (toliau-BVPD) 5 straipsnio nuostatomis ir LR Vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544) (toliau-Vandens įstatymas) 33 straipsnio 1 dalimi iki 2013 m. gruodžio 22 d. turi būti peržiūrėta ir atnaujinta UBR būklės analizė, apimanti UBR charakteristikų atnaujinimą, žmogaus veiklos poveikio paviršiniams ir požeminiams vandens telkiniams įvertinimą ir vandens naudojimo ekonominę analizę. Vadovaujantis Vandens įstatymo 33 straipsnio 4 ir 5 dalimis UBR valdymo planai ir priemonių programos turi būti atnaujinti ir suderinti su visuomene bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti iki 2015 m. gruodžio 22 d. Projektu metu bus atliktos veiklos, išvardintos paraiškos B dalies 2 lentelėje. Be Paramos lėšų projekto veikla negalėtų būti įgyvendinta, kadangi Agentūros biudžete nėra numatyta lėšų Projekto veiklai vykdyti.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-01-V-01
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-01-V-01-004
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto