VGTU ir Edinburgo Neipiero universitetų Produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centro ,,LINK MENŲ fabrikas“ sukūrimas

Paramos priemonė
VP2-1.1-ŠMM-04-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-26         Projekto pabaiga: 2015-11-23
Bendra projekto vertė:
1 524 315,92 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 448 100,09 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 439 407,1 €
Iš jo ES dalis:
1 230 885,08 €
Iš jo ES dalis:
1 223 496,04 €

Lietuvos įmonės ir organizacijos neturi sukaupusios pakankamai žinių ir patirties, taikant inovacijas, trūksta specialistų gebančių plėtoti inovacinę veiklą. Nors atskirose srityse yra sukauptas didelis mokslinių tyrimų potencialas (pavyzdžiui, biotechnologijų, lazerių, elektronikos), tačiau jis menkai realizuojamas. Viena iš svarbiausių priežasčių - yra silpnas bendradarbiavimas tarp universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir mokslui imlių verslo įmonių. Projekto tikslas – sukurti studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) infrastruktūrą kuriamam bendram Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) ir Edinburgo Neipiero universiteto produktų dizaino, inovacijų ir kūrybinių industrijų centrui - „LINK MENŲ fabrikui“. Sukurta infrastruktūra leis pagerinti studijų ir MTEP kokybę, studijų ir MTEP veiklų tarpusavio sąveiką kūrybinių ir kultūrinių industrijų srityje. Geresnė parengtų specialistų kokybė, geresni jų inovacijų plėtojimo ir diegimo įgūdžiai leis padidinti Lietuvos aukštojo mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus inovacinį potencialą bei tarptautinį konkurencingumą. Įrengtose mokomosiose ir mokslo laboratorijose, vykdant taikomuosius tyrimus, tobulinant esamas bei kuriant naujas technologijas, bus kuriami gaminių prototipai, ateityje užtikrinsiantys aukštos pridėtinės vertės verslo plėtrą. Projekto tikslinės grupės – studentai, pedagogai ir šalies verslo įmonės bei mokslo įstaigos.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas
Kvietimo numeris:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02
Projekto kodas:VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto