Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
Projekto pradžia: 2008-12-22         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
31 044 314,59 €
Projektui skirtas finansavimas:
26 226 236,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
26 139 918,57 €
Iš jo ES dalis:
26 226 236,97 €
Iš jo ES dalis:
26 139 918,57 €

Geografiniu požiūriu Vilniaus viešojo logistikos centro intermodalinis terminalas bus nepaprastai patogioje vietoje – Vilniuje, kur sukuriama apie 40 % Lietuvos BVP, ir netoli Lenkijos bei savo prieigos prie Baltijos jūros neturinčios ir tinkamų sandėliavimo plotų poreikį jaučiančios Baltarusijos. Didelį privalumą terminalui suteikia išsidėstymas šalia IX transeuropinio transporto (kelių ir geležinkelių) koridoriaus, jungiančio Rytus ir Vakarus per Klaipėdos uostą, bei I transeuropinio transporto koridoriaus, jungiančio Pietų Europą su Šiaurės valstybėmis. Todėl, įgyvendinus projektą, bus skatinama Europos šalių sanglauda, įskaitant tiek transporto srityse, tiek ir ekonominė apskritai. Atsižvelgiant į terminalo geografinį išsidėstymą bei į krovos paslaugas, kurios bus teikiamos kelių ir geležinkelių transporto rinkos dalyviams, projektas skatins transeuropinės reikšmės geležinkelio transporto ir daugiarūšio transporto infrastruktūros plėtrą. Projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (toliau - Strategija), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 32 ir 55.6 punktus, taip pat 24 ir 46 Strategijos priede nurodytus Lietuvos transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros investicijų poreikio suvestinės punktus. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-435 AB „Lietuvos geležinkeliai“ siūloma steigti Vilniaus ir Kauno viešuosius logistikos centrus ir juos valdyti. Vilniaus viešojo logistikos centro terminale bus aptarnaujamos dvi transporto rūšys, t. y. kelių ir geležinkelių. Terminalas padės priimti efektyviausius logistinius sprendimus organizuojant krovinių vežimus, todėl bus gerinamos sąlygos plėtotis tarptautiniam ir tranzitiniam eismui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-02-V-01-022
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto