Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-06-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra
Projekto pradžia: 2013-04-01         Projekto pabaiga: 2015-06-30
Bendra projekto vertė:
925 265,38 €
Projektui skirtas finansavimas:
925 265,38 €
Projektui išmokėta lėšų:
923 237,98 €
Iš jo ES dalis:
786 475,57 €
Iš jo ES dalis:
784 752,28 €

Lietuvoje iki šiol nėra patikimų suaugusiųjų švietimo tyrimų, kuriais būtų matuojami realūs gyventojų gebėjimai įvairiose kompetencijų srityse. Tokio pobūdžio tiriamasis deficitas iš esmės apsunkina suaugusiųjų švietimo programų planavimą ir įgyvendinimą. Projekto tikslas – įrodymais grįstais duomenimis plėtoti kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą.OECD PIAAC (angl. Programme for the International Assessment of Adult Competencies) – tarptautinis suaugusiųjų kompetencijų tyrimas, organizuojamas Ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos OECD (Organisation for Economic and Social Cooperation and Development), yra laikomas išsamiausiu kada nors vykdytu suaugusiųjų gebėjimų tyrimu.Tyrimo metu matuojamos kompetencijos, reikalingos suaugusiam žmogui, siekiančiam sėkmingai dalyvauti visuomenėje: raštingumas, mokėjimas skaičiuoti, skaitymo gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas technologijų pagalba. Taip pat tyrimo metu renkama įvairi informacija apie suaugusiųjų išsimokslinimą, darbo pobūdį ir įgūdžius, naudojamus darbe, namuose bei bendruomenėse. OECD PIAAC tyrimas yra labai veiksminga priemonė, analizuojant švietimo ir mokymų sistemos trūkumus bei nustatant tobulintinas jos sritis. Tai pagrindinė planuojamo projekto, kurio pagrindas yra parengiamasis PIAAC tyrimas, pridėtinės vertės aplinkybė. Projekto įgyvendinimas padėtų Lietuvai įsijungti į metodologiniu požiūriu labai solidų, efektyvų tyrimą, gauti reikšmingus švietimo politikai rezultatus ir tai padaryti mažesnėmis sąnaudomis nei tų pačių tikslų siekiant atskirai nuo kitų valstybių. Šio projekto turinio pagrindas yra bandomasis tyrimas, kuris numatomas 2013 metais, o 2014 metais būtų dalyvaujama ir pagrindiniame suaugusiųjų kompetencijų testavime, kurio rezultatai turėtų būti paskelbti 2016 metais.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-06-V-03
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-06-V-03-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto