Priemonių "Dalinis palūkanų kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" informavimas ir viešinimas

Paramos priemonė
VP4-1.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2007-07-01         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
193 755,79 €
Projektui skirtas finansavimas:
193 755,79 €
Projektui išmokėta lėšų:
193 755,79 €
Iš jo ES dalis:
164 692,42 €
Iš jo ES dalis:
164 692,42 €

Projektas skirtas informuoti apie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ uždavinio „Pagerinti SVV priėjimą prie finansavimo šaltinių“ priemonę VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas“, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemones VP1-1.2-SADM-04-V "Parama pirmajam darbui" ir VP1-1.1-SADM-12-V "Subsidijos verslumui skatinti", vykdyti šių priemonių viešinimo veiklas. Projektas prisidės prie tinkamo Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų metinių informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimo, tikslinių grupių atstovų informavimo apie pagal priemones "Dalinis palūkanų kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" finansuojamus projektus ir galimybes dalyvauti juose, projektų teikiamą naudą verslui ir visuomenei bei pasiektus rezultatus Projekto tikslinių grupių atstovai: galimi pareiškėjai ir (arba) pareiškėjai, projektų vykdytojai, ekonominiai ir socialiniai partneriai, žiniasklaida, visuomenės grupės pagal UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kompetencijos sritis. Įgyvendinamas projektas prisidės gilinant visuomenės suvokimą apie ES paramos lėšų panaudojimą, jų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę

Veiksmų programa:Techninės paramos veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::4VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP4-1.2-FM-01-V-02
Projekto kodas:VP4-1.2-FM-01-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto