Lyčių lygybė - pelninga investicija!

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Moterų informacijos centras
Projekto pradžia: 2013-09-16         Projekto pabaiga: 2015-10-20
Bendra projekto vertė:
343 999,07 €
Projektui skirtas finansavimas:
343 999,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
343 464,37 €
Iš jo ES dalis:
343 999,07 €
Iš jo ES dalis:
343 464,37 €

Moterų ir vyrų lygybė - vienas pagrindinių demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms principų, grindžiamas lygiomis lyčių teisėmis, atsakomybe, galimybėmis, vienodos elgsenos su abiem lytimis taisyklėmis. Projektu siekiama sisteminių ir struktūrinių pokyčių lyčių lygybės srityje, integruojant lyčių lygybės aspektą įvairių rūšių profesinėje veikloje, skatinant vienodą požiūrį į lytis darbo rinkoje, vienodą lyčių pripažinimą ir vertinimą, subalansuotą atstovavimą priimant sprendimus, mažinant darbo rinkos segregaciją ir atlyginimų skirtumus. Žinių apie lyčių lygybę įgijimas, sąmoningas lyčiai jautrios veiklos praktikavimas, įgūdžių kelti klausimus dėl lyčių lygybės lavinimas, naudingas ne tik moterims ir vyrams, bet ir visuomenei. Požiūris, kad lyčių vaidmenys nėra lygiaverčiai, apsunkina moterų ir vyrų lygias galimybes darbo rinkoje, mažina moterų galimybes įsidarbinti bei išlikti darbo rinkoje, siekti karjeros, didina darbo rinkos segregaciją, lemiančius darbo užmokesčio skirtumus. Tikslas – mažinti egzistuojančią nelygybę užimtumo srityje tarp moterų ir vyrų bei jų tarpusavio santykiuose individualiame ir instituciniame lygmenyje: a) suteikiant esminių žinių apie egzistuojančią nelygybę darbo rinkoje tarp moterų ir vyrų, padedančių atpažinti, suprasti, suvokti socialinę lyčių sistemą, sąlygojančią skirtingas moterų ir vyrų funkcijas ekonominėje veikloje, nevienodą jų pripažinimą darbo rinkoje, darbo rinkos segregaciją pagal lytį, stereotipinius galios ir valdymo santykius, darbo užduočių ir atsakomybės pasiskirstymo ir organizavimo pobūdį institucijoje; b) sudarant sąlygas įgytas žinias praktiškai taikyti, modeliuojant moterų ir vyrų lygiavertišką veiklą įmonėje/organizacijoje; c) vadovaujantis lyčiai jautrios veiklos nuostata, praktikuotis keisti moters ir vyro bendradabiavimą darbo rinkoje; d) lavinant įgūdžius išsikelti konkrečius lyčių lygybės darbovietėje įdiegimo tikslus ir pasirenkant atitinkamas priemones jiems pasiekti.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-02
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto