Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato Anykščiuose, Liudiškių g. 49, atnaujinimas (modernizavimas)

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-03-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-01-21         Projekto pabaiga: 2015-04-10
Bendra projekto vertė:
729 789,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
729 789,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
717 858,75 €
Iš jo ES dalis:
729 789,74 €
Iš jo ES dalis:
717 858,75 €

Projekto įgyvendinimo metu numatomas atnaujinti (modernizuoti) gimnazijos pastatas 1C4p (Unikalus Nr. 3496-4004-0017) pastatytas 1964 m. Pastatas statytas iki LR statybos normos RSN 143-92 „Pastatų atitvarinė šiluminė technika“ įsigaliojimo. 2006 m. buvo vykdomi pastato rekonstravimo darbai (pakeisti seni langai, pakeista dalis lauko durų, apšiltinta dalis sutapdinto stogo, dalinai modernizuotas šilumos punktas). Gimnazijos pastatas neatitinka STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ keliamų reikalavimų t.y. dalies lauko durų, sienų bei stogo šiluminės varžos yra per mažos ir šildymo sezono metu patiriami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Taip pat prasta inžinerinių sistemų (vidaus šildymo, vidaus elektros instaliacijos, karšto vandentiekio, vėdinimo) būklė, nėra galimybės reguliuoti šilumos priklausomai nuo lauko oro temperatūros, apšvietimo prietaisai neefektyvūs, laidų izoliacijos būklė bloga. Projekto tikslas - didinti energijos vartojimo efektyvumą Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje. Projekto metu įgyvendinamos priemonės - pastato lauko sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, lauko durų keitimas, dalies sutapdinto stogo ir didžiosios dalies grindų ant grunto šiltinimas, inžinerinių sistemų (vidaus elektros instaliacijos, šildymo ir karšto vandens, vėdinimo sistemų - sporto, aktų salėse ir virtuvės bei valgyklos patalpose) modernizavimas. Projektas atitinka Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442, nuostatas. Projekto tikslinė grupė: gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai bei mokinių tėvai. Įgyvendinus projektą bus pagerintos moksleivių mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-03-V-04
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-03-V-04-121
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Anykščių raj.