Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinėje mokykloje

Paramos priemonė
VP3-3.4-ŪM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-03-24         Projekto pabaiga: 2015-05-28
Bendra projekto vertė:
263 260,54 €
Projektui skirtas finansavimas:
263 260,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
262 311,08 €
Iš jo ES dalis:
223 771,46 €
Iš jo ES dalis:
222 964,42 €

Klaipėdos rajono Dituvos pagrindinės mokyklos (unik. Nr. 4400-0112-5480) pastatai pastatyti 1852 m., priestatai – 2005 m. 2013 m. parengus pastato energijos vartojimo audito ataskaitą nustatyta, kad išorinės pastato sienos, dalis durų, neapšiltintas šlaitinis stogas, perdanga po nešildoma pastoge bei grindys ant grunto neatitinka keliamų reikalavimų, t.y. šių išorinių atitvarų šiluminės varžos yra per mažos, todėl šildymo sezono metu gaunami viršnorminiai šilumos nuostoliai. Esama pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų būklė neleidžia užtikrinti efektyvaus energijos išteklių vartojimo, neužtikrinamos tinkamos moksleivių mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygos. Rekonstruotas pastatas ir įdiegtos energijos taupymo priemonės leis sutaupyti 95,51 MWh energijos per metus. Įgyvendinus projektą bus sudarytos geresnės darbo sąlygos mokyklos darbuotojams ir geresnės sąlygos mokinių ugdymui.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Kvietimo numeris:VP3-3.4-ŪM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-3.4-ŪM-04-R-31-053
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.