Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-3.2-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
Projekto pradžia: 2012-03-14         Projekto pabaiga: 2015-12-31
Bendra projekto vertė:
7 527 895,29 €
Projektui skirtas finansavimas:
6 030 235,29 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 029 559,01 €
Iš jo ES dalis:
6 030 235,29 €
Iš jo ES dalis:
6 029 559,01 €

Esama Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistema neleidžia komunalinių atliekų sutvarkyti pagal naujai įsigaliojusius ES direktyvas ir Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Siekant Šiaulių regione įvykdyti šių teisės aktų keliamus atliekų tvarkymo uždavinius, būtina keisti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinus projektą Šiaulių regione bus įvestas atskiras žaliųjų atliekų surinkimas iš regiono miestų ir miestelių individualių gyvenamųjų namų kvartalų. Taip pat numatomas individualus kompostavimas namų valdose. Daliai mišriame sraute esančių biologiškai skaidžių atliekų sutvakyti šalia Aukštrakiuose esančio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje bus pastatyti komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai. Įgyvendinus projektą planuojama, kad apie 1/3 Šiaulių regione susidarančių komunalinių atliekų bus surenkama atskirai, dalis atliekų - apie 50.000 t/m pateks į MBA įrenginius. Įgyvendinus projektą, sąvartyne planuojama šalinti ne daugiau kaip 50 proc. susidarančių komunalinių atliekų (jei dalį atliekų bus galimybė realizuoti atliekų termofikacinėje jėgainėje). Dalis mišraus KA srauto numatytas apdoroti MBA įrenginiais, kurie užtikrins, kad sąvartyne šalinamos komunalinės bioskaidžios atliekos neviršytų 2020 m. didžiausių leistinų šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekių – Šiaulių regione 24 700 t/m.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Kvietimo numeris:VP3-3.2-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-3.2-AM-01-V-02-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių raj.