Teritorinio planavimo dokumentų parengimas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vystymui (Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrieji planai)

Paramos priemonė
VP1-4.2-VRM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-11-07         Projekto pabaiga: 2015-12-11
Bendra projekto vertė:
23 301,49 €
Projektui skirtas finansavimas:
19 806,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
19 806,26 €
Iš jo ES dalis:
19 806,26 €
Iš jo ES dalis:
19 806,26 €

Klaipėdos rajono savivaldybės infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai bei darniam teritorijos vystymui yra būtini teritorijų bendrieji, detalieji ir specialieji planai. Tai ypač aktualu sparčiai besivystančioms savivaldybės Dovilų ir Endriejavo miestelių teritorijoms, kuriose gausu infrastruktūros plėtros problemų. Iki šiol nėra parengtos Dovilų ir Endriejavo miestelių teritorijų vystymo koncepcijos, nenustatyti Dovilų ir Endriejavo teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai, neatliktas Dovilų ir Endriejavo teritorijų funkcinis zonavimas, nenustatytos Dovilų ir Endriejavo teritorijos, kurioms privaloma būtų rengti ar keisti detaliuosius planus, nenustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetai ir veiklos juose apribojimai. Tolimesnė tvari Dovilų ir Endriejavo plėtra sunkiai įmanoma be šių problemų sprendimo, t. y. Dovilų ir Endriejavo miestelių bendrųjų planų rengimo. Visos išvardintos problemos trukdo tenkinti tikslinės projekto grupės – Dovilų ir Endriejavo miestelių ir abiejų seniūnijų gyventojų, o kartu ir viso Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų poilsio–rekreacinius poreikius, yra ribojamos gyvenamųjų namų ir kitos infrastruktūros statybos galimybės. Todėl projekto metu šioms teritorijoms numatoma parengti teritorijų planavimo dokumentus – Dovilų ir Endriejavo miestelių bendruosius planus. Projekto tikslas ir uždaviniai atitinka priemonės „Teritorijų planavimas“ tikslą „Užtikrinti sistemingą konkrečių teritorijų darnų vystymąsi bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius“, kadangi: - projekto metu bus parengti 2 bendrieji planai, leisiantys kryptingai ir darniai vykdyti atskirų teritorijų ir sričių Klaipėdos rajone plėtrą; - įgyvendinus projektą bus išvengta chaotiškos ir neracionalios plėtros, efektyviau naudojamos investicijoms skirtos lėšos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Teritorijų planavimas
Kvietimo numeris:VP1-4.2-VRM-04-R-32
Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-32-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos raj.