Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda - Kaunas rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
Projekto pradžia: 2013-06-21         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
141 237 691,73 €
Projektui skirtas finansavimas:
119 314 327,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
106 094 135,74 €
Iš jo ES dalis:
119 314 327,02 €
Iš jo ES dalis:
106 094 135,74 €

Europos Parlamentas ir Europos Taryba 2004 m. sprendimu Nr. 884/2004/EB „Dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros Bendrijos gairių“ patvirtino prioritetinių transporto projektų sąrašą, kuriame 27-uoju numeriu įtrauktas “Rail Baltica” (geležinkelio ašis Varšuva-Kaunas-Ryga-Talinas-Helsinkis) projektas. Pagrindinis globalaus „Rail Baltica“ projekto tikslas – išvystyta interoperabili Pietų – Šiaurės krypties geležinkelio transporto ašis, sujungsianti Baltijos valstybes su Lenkija, o per ją - su visu Europos Sąjungos geležinkelių tinklu. Modernios ašies sukūrimas bei modernizavimas galėtų tenkinti vis didėjančius ES valstybių prekybos ir paslaugų poreikius. Vienas iš šio projekto etapų yra 1520 mm geležinkelio rekonstrukcija ir 1435 mm vėžės pločio geležinkelio statyba ruože Kazlų Rūda - Kaunas, kuris yra vienas esminių ruožų siekiant atvesti europinio standarto geležinkelį iki Kauno centrinės geležinkelio stoties ir Palemone planuojamo įrengti intermodalinio krovinių terminalo Įgyvendinus projektą bus rekonstruota 30,2 km esamos dvikelės geležinkelio linijos ir nutiesta jai lygiagreti 37,8 km ilgio 1435 mm linija, rekonstruoti geležinkelio statiniai, rekonstruotos Jūrės, Mauručių, Jiesios ir Kauno stotys, pritaikyti signalizacijos, ryšių, elektros tinklai. Bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas, padidės pralaidumas ir greitis, taupomas kelionės laikas, mažės triukšmas ir tarša, gėrės eismo saugumas, bus įgyvendinti principai, susiję su įvairių transporto rūšių derinimu. Projektas atitinka Ilgalaikės Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos (23.1, 58.15 punktai; strategijos priedo 30 punktas), 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos (Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetas Transeuropinių transporto tinklų plėtra), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-12 nutarimo Nr. 541 (5.2.2. punktas) , EK sprendimo K(2011)5019 (8 priemonė) nuostatas. Projektas planuojamas finansuoti ES paramos lėšomis ir nuosavomis lėšomis.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-02-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-02-V-01-025
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.