Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pradžia: 2013-08-29         Projekto pabaiga: 2015-09-03
Bendra projekto vertė:
200 746,35 €
Projektui skirtas finansavimas:
200 746,35 €
Projektui išmokėta lėšų:
150 955,24 €
Iš jo ES dalis:
170 634,4 €
Iš jo ES dalis:
128 311,95 €

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau-AAA) fiziniams ir juridiniams asmenims teikia įvairias administracines paslaugas, kurios yra sureglamentuotos, tačiau AAA taikomos priemonės nėra pakankamos užtikrinti veiksmingą ir rezultatyvų šių paslaugų teikimą, tinkamą įstaigos turimų išteklių paskirstymą ir veiklos procesų veiksmingą kontrolę. Kokybės vadybos sistemos taikymas AAA veikloje užtikrins veiksmingą AAA nuostatuose nustatytų tikslų įgyvendinimą ir efektyvų funkcijų vykdymą. Įdiegta kokybės vadybos sistema leis efektyviai paskirstyti AAA išteklius ir infrastuktūrą, nustatyti įgaliojimus ir atsakomybes, bus įvertinti ir aprašyti veiklos procesai, pagerinta vidinė komunikacija tarp darbuotojų ir bendradarbiavimas su klientais (fiziniais ir juridiniais asmenimis), stebimi ir matuojami pasiekti rodikliai. Projekto metu darbui su įdiegta kokybės vadybos sistema bus apmokyta ne mažiau kaip 110 AAA darbuotojų. Be ES fondų finansavimo AAA tokios sistemos neturėtų galimybių sukurti ir įdiegti. Projekto tikslas–siekti veiklos efektyvumo ir kokybės gerinimo Aplinkos apsaugos agentūroje, diegiant kokybės vadybos sistemą. Projekto tikslas prisideda prie priemonės tikslo-"skatinti viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvas", nes įdiegus kokybės vadybos sistemą bus gerinama AAA teikiamų administracinių paslaugų kokybė, prisidedama prie į rezultatus orientuoto valdymo, efektyviau panaudojamos valstybės skiriamos lėšos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-01-V-01
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-01-V-01-089
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto