Socialinio dialogo aukštosiose mokyklose skatinimas

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universiteto profesinė sąjunga
Projekto pradžia: 2014-01-02         Projekto pabaiga: 2015-10-15
Bendra projekto vertė:
43 418,67 €
Projektui skirtas finansavimas:
39 076,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
39 026,16 €
Iš jo ES dalis:
39 076,69 €
Iš jo ES dalis:
39 026,16 €

Tarptautinė darbo organizacija pabrėžia, kad socialinis dialogas turi esminę reikšmę siekiant TDO tikslų ir sudarant palankias galimybes vyrams ir moterims gauti tinkamas ir produktyvias darbo sąlygas, užtikrinant laisvę, lygybę, saugumą ir orumą. Socialinis dialogas yra ta priemonė, kuri, šalia tarptautinių darbo standartų nustatymo, leidžia pasiekti socialinę sanglaudą ir užtikrinti teisinės valstybės principo galiojimą darbo santykių srityje. Šiuo projektu sutelkiami pagrindiniai Vilniaus m. universitetai bei jų profesinės sąjungos. Projekto veiklos didins aukštųjų mokyklų švietimo ir mokslo darbuotojų bei darbdavių socialinio dialogo kokybę bei taip užtikrins šalių gebėjimą prisitaikyti prie dinamiškų ekonominių ir socialinių sąlygų, reaguoti į šiuolaikinius iššūkius. Šį socialinį dialogą projektu siekiama padaryti tvarų, efektyvų ir produktyvų, suteikiant dialogo šalims reikalingų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. Socialinį dialogą apsunkina įvairialypės kliūtys, kurias išryškino preliminarios švietimo ir mokslo srities atstovų, dirbančių aukštosiose mokyklose, apklausos. Dažnai egzistuoja psichologiniai barjerai, neleidžiantys darbuotojams konstruktyviai bendrauti su darbdaviu. Profesinės sąjungos neretai vertinamos kaip sovietinis reliktas, nematant jų tikrosios paskirties. Aukštųjų mokyklų socialinio dialogo šalims dažnai trūksta teisinio išprusimo ir derybinių, psichologinių gebėjimų, tad lieka neišnaudotas įvairių praktiškų priemonių, tokių kaip kolektyvinės sutartys, saugos ir sveikatos komitetai, potencialas. Todėl projektas padės šias problemas įveikti ir maksimaliai išnaudoti socialinio dialogo skatinimo bei kolektyvines interesų derinimo priemones švietimo ir mokslo srityje. Projekto metu planuojama pasirašyti 2 kolektyvines sutartis bei įsteigti 1 darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto