Potvynių valdymo planų parengimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pradžia: 2013-12-01         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
270 262,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
270 262,57 €
Projektui išmokėta lėšų:
270 047,56 €
Iš jo ES dalis:
229 723,18 €
Iš jo ES dalis:
229 540,42 €

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (toliau-Potvynių direktyva) IV ir V skyriuje numatytas veiklas, t.y., parengti potvynių rizikos valdymo planus Lietuvos Respublikos teritorijoje bei sudaryti galimybes visuomenei susipažinti su parengtais potvynių rizikos valdymo planais. Vadovaujantis Potvynių direktyvos reikalavimais, valdymo planai apims visas teritorijas, taip pat turės apimti visus potvynių rizikos valdymo aspektus, daugiausia dėmesio skiriant potvynių prevencijai, apsaugai, pasirengimui, atsižvelgiant į konkretaus upės baseino ar pabaseinio ypatybes. Projekto metu parengti potvynių rizikos valdymo planai bus viešinami internete ir prieinami visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, planuojantiems ūkinę veiklą teritorijose, kuriose potvyniai gali sukelti grėsmę. Šiuo projektu siekiama stiprinti potvynių prevencijos institucijų pajėgumus. Projekto tikslas - nustatyti potvynių rizikos valdymo tikslus bei parengti potvynių rizikos valdymo planus teritorijoms, kuriose yra galima didelė potvynių rizika. Neturėdama parengtų potvynių rizikos valdymo planų, Lietuva nevykdytų savo įsipareigojimų, nurodytų Potvynių direktyvoje. Šio projekto rezultatai svarbūs ne tik atsakingoms Lietuvos institucijoms, bet ir galimų potvynių zonoje gyvenantiems žmonėms. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 yra nurodyta parengti ir ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 22 d. pateikti tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei potvynių rizikos valdymo planus, todėl projekto rezultatams pasiekti ir tinkamai įgyvendinti projekto veiklą reikalingas 19 mėn. laikotarpis.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-01-V-02
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-01-V-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto