Socialinio dialogo skatinimas ir plėtra

Paramos priemonė
VP1-1.1-SADM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Lietuvis"
Projekto pradžia: 2014-02-01         Projekto pabaiga: 2015-05-31
Bendra projekto vertė:
41 605,36 €
Projektui skirtas finansavimas:
37 444,97 €
Projektui išmokėta lėšų:
37 279,67 €
Iš jo ES dalis:
37 444,97 €
Iš jo ES dalis:
37 279,67 €

Socialinis dialogas – svarbi ir efektyvi priemonė sprendžiant socialinius visuomenės ginčus, kurie dažni valstybės socialinės ir ekonominės pertvarkos procese. Projekte dalyvaujančiose įmonės socialinė partnerystė dar nesuvokiama kaip priemonė, galinti paskatinti visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimą ir atsakomybės pasidalinimą, kas reiškia, jog šiose organizacijose socialinis dialogas yra nauja bendradarbiavimo forma. Todėl tikslinei grupei priklausančių asmenų tarpe nėra dar susiformavusių socialinio dialogo tradicijų – kalbėjimosi, klausymosi, sutarimo ir kompromiso ieškojimo, trūksta tradicijų ginti savo interesus, maža profesinių sąjungų plėtra tarp darbuotojų, nėra kolektyvinių sutarčių pasirašymo praktikos. Nesiimant atitinkamų veiksmų, ateityje šios problemos ir dėl to galimos pasekmės taps dar sudėtingesnės. Projekto tikslas - užtikrinti socialinio dialogo stiprinimą ir plėtrą projekte dalyvaujančiose organizacijose. Projektas yra orientuotas į darbdavių ir darbuotojų mokymą kolektyvinių sutarčių rengimo, derybų taktikos, konfliktų ir krizių valdymo, taip pat kitais klausimais, susijusiais su socialinio dialogo gebėjimų tobulinimu. Projekto įgyvendinimo metu, siekiant susipažinti ir perimti užsienio šalių gerąją patirtį socialinio dialogo stiprinimo srityje, numatomas vizitas į Islandiją. Projekto tikslinė grupė - projekte dalyvaujančių įmonių vadovai ir darbuotojai bei įmonėse veikiančių profesinių sąjungų nariai ir darbuotojai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Socialinio dialogo skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-1.1-SADM-02-K-02
Projekto kodas:VP1-1.1-SADM-02-K-02-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Tauragės raj.