Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Higienos institutas
Projekto pradžia: 2013-08-01         Projekto pabaiga: 2015-03-16
Bendra projekto vertė:
100 822,89 €
Projektui skirtas finansavimas:
100 822,89 €
Projektui išmokėta lėšų:
95 707,85 €
Iš jo ES dalis:
85 699,45 €
Iš jo ES dalis:
81 351,67 €

Lietuvos sveikatos sektoriaus plėtros strateginės kryptys iki 2020 metų yra numatytos Lietuvos sveikatos 2013-2020 metų programos projekte (toliau LSP), kurio svarstymas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. rudens sesijos darbų planą. Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos (toliau - VS) priežiūros įstatymo 10 straipsnis numato, kad „Lietuvos sveikatos programai įgyvendinti Vyriausybė tvirtina Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros strategiją.“ (Žin., 2002, Nr. 56-2225). Šiais metais baigiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 941 patvirtinta Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategija (Žin., 2005, Nr. 40-1290; 2006, Nr. 70-2574) ir jos įgyvendinimo priemonių planas Siekiant užtikrinti įstatyminės nuostatos ir LSP projekte suformuluotų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą remiantis ES šalių gera patirtimi ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis bei atsižvelgiant į strateginius sveikatos politikos prioritetus bei realius gyventojų poreikius, šiuo projektu planuojama parengti visuomenės sveikatos politikos plėtros vidutinės trukmės planavimo dokumentą, kurį patvirtinus, jis taptų trumpalaikio planavimo pagrindu SAM ir jos pavaldume esančioms įstaigoms bei kitoms institucijoms, prisidedančioms prie visuomenės sveikatos gerinimo, užtikrinant sveikatos santykių teisumą, visuomenės sveikatos interesų paisymą visose veiklos srityse, didinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, sveikatos netolygumų mažinimą, sveikos aplinkos kūrimą, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimą ir kokybiškos ir efektyvios sveikatos priežiūros vystymą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-02-V-05
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-02-V-05-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto