Panevėžio lopšelio-darželio "Pušynėlis", Alyvų g. 31A, Panevėžys, modernizavimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-03-27         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
75 863,16 €
Projektui skirtas finansavimas:
64 483,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
59 607,22 €
Iš jo ES dalis:
64 483,69 €
Iš jo ES dalis:
59 607,22 €

Renovuojama ikimokyklinio ugdymo įstaiga yra vietovėje, kurioje yra daugiau kaip 1000 gyventojų. Renovuojamos ikimokyklinio ugdymo įstaigos plotas 1059,66 kvadratinių metrų (pagrindinis plotas 696,55 kvadratinių metrų). Pasibaigus projektui bendras vaikams ugdyti vietų skaičius bus ne mažesnis nei 50. Šiuo metu darželio infrastruktūros būklė neleidžia užtikrinti tinkamos ugdymo paslaugų kokybės, suinteresuotos grupės – ikimokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai bei šių įstaigų darbuotojai, pedagogai – yra priversti naudotis susidėvėjusiomis patalpomis bei baldais, trūksta techninės įrangos. Todėl, siekiant užtikrinti higienos normas atitinkančias ikimokyklinio ugdymo sąlygas bei išnaudoti informacinių technologinių teikiamas ugdymo galimybes, būtina modernizuoti šią ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos palankesnės sąlygos, kurios atitinka visus būtinus higienos reikalavimus bei kitus norminius aktus. Lopšelio-darželio modernizavimo projektas yra būtinas, kad būtų užtikrintos reikiamos lopšelio-darželio vaikų ir darbuotojų darbo ir sanitarinės-higieninės sąlygos, pagerintas patalpų mikroklimatas ir kokybiška ugdymo ir sveikatinimo veikla. Tikslinės grupės: lopšelyje – darželyje veikia 6 grupės (1 ankstyvojo amžiaus, 4 ikimokyklinio, 1 priešmokyklinio ugdymo), dirba 16 pedagoginių darbuotojų. Darželį lanko nuo 105 iki 115 vaikų. Įstaigoje teikiamos psichologo, spec. pedagogo, logopedo, vyr. slaugytojo paslaugos. Ugdymo procese taikomas Montessori ugdymo metodas. Panevėžio miesto savivaldybės administracija pilnam šio projekto įgyvendinimui tokių lėšų neturi ir lopšelio-darželio rekonstravimui reikalingo finansavimo skirti negali. Vienintelė galimybė atlikti lopšelio-darželio modernizavimą yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-06-R-51
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto